Học tiếng Anh

Viết một bức thư tiếng Anh về những quy tắc trong gia đình

Những quy tắc trong gia đình là những quy tắc mà các thành viên trong gia đình cần tuân theo gồm 2 mẫu thư viết về những quy tắc trong gia đình có dịch. Qua 2 mẫu thư này giúp các bạn lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo để giải nhanh được bài tập Writing trang 17 SGK Tiếng Anh 12.

=>> In ra Bản Quy Tắc Bằng Tiếng Anh

Viết một bức thư tiếng Anh về những quy tắc trong gia đình

Những quy tắc trong gia đình là những quy tắc mà các thành viên trong gia đình cần tuân theo. Những quy tắc này đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì gia đình theo một nề nếp nhất định. Chúng không chỉ giúp các thành viên trong gia đình điều chỉnh được những hành vi của mình mà còn giúp mọi người biết cách tôn trọng lẫn nhau. Những quy tắc trong gia đình thường được viết dưới dạng những câu mệnh lệnh. Dưới đây là một số ví dụ về những quy tắc trong gia đình.

Video Hướng Dẫn

Quy tắc trong gia đình là những quy tắc mà các thành viên trong gia đình cần tuân theo. Những quy tắc này đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì gia đình theo một nề nếp nhất định.

Đề bài: Writing a letter about family rules to a teenager staying with a homestay family (Viết một bức thư cho một bạn thiếu niên sẽ ở cùng gia đình nhà em về những quy tắc trong gia đình em.)

Viết một bức thư về những quy tắc trong gia đình – Mẫu 1

Tiếng Anh

Dear Jim,

I’m writing to talk about my family rules. It’s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I’m in the final year.

First. I’m not allowed to watch TV, nearly any, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And my parents never let me stay up so much late at night.

Next, my parents don’t permit me to go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals.

Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone.

Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like?

Tell me about your family rules? It’s much fun t0 hear about them.

Stop now and don’t forget to give my regards to your family members.

Best wishes,

Minh Tam.

Tiếng Việt

Chào Jim,

Tôi đang viết để nói về các quy tắc gia đình tôi. Đó là một chủ đề thú vị, phải không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi có một vài, ngoài các quy tắc truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là trong năm học khi tôi đang ở năm cuối.

Đầu tiên. Tôi không được phép xem TV, gần như không, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Và cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi thức quá muộn vào ban đêm.

Tiếp theo cha mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi với bạn bè mà không có lý do cần thiết ví dụ như sinh nhật hay lễ tang.

Ngoài ra, tôi phải có một chế độ ăn uống cân bằng lo giữ cho kỳ thi sắp tới của tôi. Và một điều nữa tôi phải theo kịp là nói chuyện trên điện thoại, đó là 1 phải thiết lập một giới hạn cho việc sử dụng của tôi bằng điện thoại.

Bạn có nghĩ rằng tôi có rất nhiều quy tắc để tuân thủ? Hoặc tôi không có quyền hoặc tự do làm những gì tôi muốn hoặc thích?

Nói cho tôi biết về gia quy của gia đình của bạn? Chắc sẽ có nhiều niềm vui để nghe về họ.

Dừng lại ngay bây giờ và gửi lời chào của tôi đến gia đình bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Minh Tâm

Viết một bức thư về những quy tắc trong gia đình – Mẫu 2

Tiếng Anh

Dear John,

Today, I have somethings interesting to tell you. It’s family’s rules. Every family has its own rules. Mine has a few.

First, I’m not allowed to watch TV until I have finished my homework. And when I’m allowed to go out with friends, I mustn’t come home late.

Second, everybody has to do their shair of household chores. And mine are preparing meals and doing the washing.

Third, my parents want me not to talk on the phone more than ten minutes.

Last but not least, I must ask for permission if I want to use our family motorbike.

How about yours?

Love,

Nam

Tiếng Việt

John thân mến,

Hôm nay, tôi có một vài điều thú vị muốn nói với bạn. Đó là quy tắc của gia đình. Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Của tôi có một vài.

Đầu tiên, tôi không được phép xem TV cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. Và khi được phép đi chơi với bạn bè, tôi không được về nhà muộn.

Thứ hai, mọi người phải làm công việc nhà của họ. Và tôi đang chuẩn bị bữa ăn và giặt giũ.

Thứ ba, bố mẹ tôi muốn tôi không nói chuyện điện thoại quá mười phút.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi phải xin phép nếu tôi muốn sử dụng xe máy của gia đình chúng tôi.

Còn bạn thì sao?

Yêu và quý,

Nam

Writing a letter about family rules to a teenager staying with a homestay family gồm 2 mẫu thư viết về những quy tắc trong gia đình có dịch. Qua 2 mẫu thư này giúp các bạn lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo để giải nhanh được bài tập Writing trang 17 SGK Tiếng Anh 12.

Quy tắc trong gia đình là những quy tắc mà các thành viên trong gia đình cần tuân theo. Những quy tắc này đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì gia đình theo một nề nếp nhất định.

Đề bài: Writing a letter about family rules to a teenager staying with a homestay family (Viết một bức thư cho một bạn thiếu niên sẽ ở cùng gia đình nhà em về những quy tắc trong gia đình em.)

Viết một bức thư về những quy tắc trong gia đình – Mẫu 1

Tiếng Anh

Dear Jim,

I’m writing to talk about my family rules. It’s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I’m in the final year.

First. I’m not allowed to watch TV, nearly any, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And my parents never let me stay up so much late at night.

Next, my parents don’t permit me to go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals.

Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone.

Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like?

Tell me about your family rules? It’s much fun t0 hear about them.

Stop now and don’t forget to give my regards to your family members.

Best wishes,

Minh Tam.

Tiếng Việt

Chào Jim,

Tôi đang viết để nói về các quy tắc gia đình tôi. Đó là một chủ đề thú vị, phải không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi có một vài, ngoài các quy tắc truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là trong năm học khi tôi đang ở năm cuối.

Đầu tiên. Tôi không được phép xem TV, gần như không, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Và cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi thức quá muộn vào ban đêm.

Tiếp theo cha mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi với bạn bè mà không có lý do cần thiết ví dụ như sinh nhật hay lễ tang.

Ngoài ra, tôi phải có một chế độ ăn uống cân bằng lo giữ cho kỳ thi sắp tới của tôi. Và một điều nữa tôi phải theo kịp là nói chuyện trên điện thoại, đó là 1 phải thiết lập một giới hạn cho việc sử dụng của tôi bằng điện thoại.

Bạn có nghĩ rằng tôi có rất nhiều quy tắc để tuân thủ? Hoặc tôi không có quyền hoặc tự do làm những gì tôi muốn hoặc thích?

Nói cho tôi biết về gia quy của gia đình của bạn? Chắc sẽ có nhiều niềm vui để nghe về họ.

Dừng lại ngay bây giờ và gửi lời chào của tôi đến gia đình bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Minh Tâm

Viết một bức thư về những quy tắc trong gia đình – Mẫu 2

Tiếng Anh

Dear John,

Today, I have somethings interesting to tell you. It’s family’s rules. Every family has its own rules. Mine has a few.

First, I’m not allowed to watch TV until I have finished my homework. And when I’m allowed to go out with friends, I mustn’t come home late.

Second, everybody has to do their shair of household chores. And mine are preparing meals and doing the washing.

Third, my parents want me not to talk on the phone more than ten minutes.

Last but not least, I must ask for permission if I want to use our family motorbike.

How about yours?

Love,

Nam

Tiếng Việt

John thân mến,

Hôm nay, tôi có một vài điều thú vị muốn nói với bạn. Đó là quy tắc của gia đình. Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Của tôi có một vài.

Đầu tiên, tôi không được phép xem TV cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. Và khi được phép đi chơi với bạn bè, tôi không được về nhà muộn.

Thứ hai, mọi người phải làm công việc nhà của họ. Và tôi đang chuẩn bị bữa ăn và giặt giũ.

Thứ ba, bố mẹ tôi muốn tôi không nói chuyện điện thoại quá mười phút.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi phải xin phép nếu tôi muốn sử dụng xe máy của gia đình chúng tôi.

Còn bạn thì sao?

Yêu và quý,

Nam

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button