Giáo Dục

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Mobitool muốn giới thiệu đến các bạn lớp 11 tham khảo. Tài liệu tổng hợp 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Chính sách đối ngoại.

Trắc nghiệm Công dân 11 Bài 15 giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi học kì sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Chính sách đối ngoại

Câu 1. Chính sách đối ngoại có vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội

C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Nâng cao vị thế nước ta trên thế giới

Câu 2. Để phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta là đẩy mạnh hoạt động

A. đầu tư ra nước ngoài.

B. kinh tế đối ngoại.

C. xuất nhập khâu

D. thương mại với bên ngoài.

Câu 3. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng

B. Bình đẳng, tự do, tự nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu 4. Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Giữ vững môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa đất nước ta hội nhập

C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 6. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của thế giới

B. Sẵn sang đối thoại với các nước về vấn đề kinh tế

C. Mở rộng hợp tác về kinh tế

D. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Câu 7. Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của

A. Tăng cường quan hệ với các đảng phái, tổ chức chính trị thế giới

B. Mở rộng quan hệ đối ngoại

C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

D. Chủ động tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu 8. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APFC) năm

A. 1996

B. 1997

C. 1998

D. 1999

Câu 9. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm

A. 1995

B. 1996

C. 1997

D. 1998

Câu 10. Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào dưới đây

A. FAO

B. EU

C. WTO

D. WHO

Câu 11. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây

A. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Tổ chức Y tế Thế giới

D. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

Câu 12. Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ năm

A. 1990

B. 1995

C. 1997

D. 2000

Câu 13. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là

A. Thu hút vốn nước ngoài, chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến

B. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế

D. Đưa nước ta hội nhập với thế giới

Câu 14. Quan điểm của nước ta trong chính sách đối ngoại là

A. Đoàn kết hữu nghị, hợp tác và bình đẳng

B. Đoàn kết, hợp tác, công bằng và bình đẳng

C. Hợp tác, công bằng, dân chủ và văn minh

D. Hợp tác, dân chủ, văn minh và tiến bộ

Câu 15. Bên cạnh nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta còn được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

B. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 16. Hoạt động đối ngoại chỉ bền vững và mang lại hiệu quả khi dựa trên cơ sở

A. một bên phải được lợi

B. bình đẳng, cùng có lợi

C. phần đóng góp phải bằng nhau

D. tự nguyện và chấp nhận thua thiệt

Câu 17. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi là nói đến nội dung nào dưới đây của chính sách đối ngoại ở nước ta?

A. Vai trò

B. Nhiệm vụ

C. Nguyên tắc

D. Ý nghĩa

Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác

B. Củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc

C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

D. Chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước lớn trên thế giới vì lợi ích mang lại sẽ lớn hơn

Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác

B. Củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc

C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

D. Thiết kế quan hệ kinh tế với các nước phát triển trong khu vực và thế giới

Câu 20. Bạn A tích cực học ngoại ngữ để sau này có thể tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại. Trong trường hợp này, bạn A đã thể hiện

A. trách nhiệm của nhà nước

B. trách nhiệm của công dân

C. lợi ích bản thân

D. lợi ích tập thể

Câu 21. Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào thời gian nào?

A. 28/7/1995

B. 27/8/1995

C. 15/8/1997

D. 18/7/1998

Câu 22. Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta là

A. giữ vững môi trường hòa bình.

B. tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

C. đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội.

D. xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 23. Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nhằm

A. mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực.

B. tích cực tham gia các hoạt động của thế giới.

C. mở rộng quan hệ đối ngoại.

D. tăng cường quan hệ với các đảng phái.

Câu 24. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới thuộc nội dung nào sau đây của chính sách đối ngoại?

A. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

B. Vai trò của chính sách đối ngoại.

C. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.

D. Phương hướng của chính sách đối ngoại.

…………………

Đáp án trắc nghiệm GDCD 11 bài 15

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 21 A
Câu 2 B Câu 22 A
Câu 3 C Câu 23 A
Câu 4 A Câu 24 B
Câu 5 A Câu 25 D
Câu 6 D Câu 26 D
Câu 7 C Câu 27 A
Câu 8 C Câu 28 A
Câu 9 A Câu 29 A
Câu 10 A Câu 30 C
Câu 11 B Câu 31 C
Câu 12 B Câu 32 D
Câu 13 A Câu 33 C
Câu 14 A Câu 34 B
Câu 15 A Câu 35 C
Câu 16 B Câu 36 B
Câu 17 C Câu 37 C
Câu 18 D Câu 38 B
Câu 19 D Câu 39 B
Câu 20 B Câu 40 B

……………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung câu hỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button