Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 90

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 90, 91 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 90 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo. Hãy tham khảo với Mobitool nhé để giải quyết bài toán 39870 chia 123.

Video bài tập toán lớp 4 trang 90

Giải bài tập Toán 4 trang 90

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 27 23 152 134
Thừa số 23 27 134 152
Tích 621 621 20368 20368
Số bị chia 66178 66178 16250 16250
Số chia 203 326 125 125
Thương 326 203 130 130

Gợi ý đáp án:

Các số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

Thừa số 27 23 23 152 134 134
Thừa số 23 27 27 134 152 152
Tích 621 621 621 20368 20368 20368

Số bị chia

661786617866178162501625016250

Số chia

203203326125125125

Thương

326326203130130130

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123;

b) 25863 : 251;

c) 30395 : 217

Gợi ý đáp án:

a)

left. begin{align} & begin{matrix} 39870\ ,,,,297,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,510\ & ,,,,,,,,,,18\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,123,,,,,,,}{324,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

39870 : 123 = 324 dư 18

b)

left. begin{align} & begin{matrix} 25863\ ,,,,,,,763,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,,,10\\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,251,,,,,,,}{103,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

25863 : 251 = 103 dư 10

c)

left. begin{align} & begin{matrix} 30395\ ,,,,869,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,,15\ & ,,,,,,,,,,,,\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,217,,,,,,,}{140,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

30395 : 217 = 140 dư 15

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 4)

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán?

Gợi ý đáp án:

Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

40 × 468 = 18720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học toán

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 4)

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn tuần trước ngày khai giảng.

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều tiền hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 90

Gợi ý đáp án:

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số sách là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

Đáp số: 1000 cuốn sách

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số sách là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn)

Đáp số: 500 cuốn sách

c) Tổng số sách bán được trong 4 tuần là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được là:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

Đáp số: 5500 cuốn sách

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 90, 91 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 90 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 90

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 27 23 152 134
Thừa số 23 27 134 152
Tích 621 621 20368 20368
Số bị chia 66178 66178 16250 16250
Số chia 203 326 125 125
Thương 326 203 130 130

Gợi ý đáp án:

Các số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

Thừa số 27 23 23 152 134 134
Thừa số 23 27 27 134 152 152
Tích 621 621 621 20368 20368 20368

Số bị chia661786617866178162501625016250Số chia203203326125125125Thương326326203130130130

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123;

b) 25863 : 251;

c) 30395 : 217

Gợi ý đáp án:

a)

left. begin{align} & begin{matrix} 39870\ ,,,,297,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,510\ & ,,,,,,,,,,18\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,123,,,,,,,}{324,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

39870 : 123 = 324 dư 18

b)

left. begin{align} & begin{matrix} 25863\ ,,,,,,,763,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,,,10\\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,251,,,,,,,}{103,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

25863 : 251 = 103 dư 10

c)

left. begin{align} & begin{matrix} 30395\ ,,,,869,,,,, \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,,15\ & ,,,,,,,,,,,,\ end{align} right|begin{matrix} dfrac{,,,,217,,,,,,,}{140,,} {} \ {} \ \\end{matrix}

30395 : 217 = 140 dư 15

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 4)

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán?

Gợi ý đáp án:

Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

40 × 468 = 18720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học toán

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 4)

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn tuần trước ngày khai giảng.

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều tiền hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 90

Gợi ý đáp án:

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số sách là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

Đáp số: 1000 cuốn sách

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số sách là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn)

Đáp số: 500 cuốn sách

c) Tổng số sách bán được trong 4 tuần là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được là:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

Đáp số: 5500 cuốn sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button