Tính điện trở cho led siêu sáng

Tính điện trở cho led siêu sáng : Hướng dẫn từng bước sau đây sẽ giúp bạn tìm giá trị thích hợp của điện trở (hoặc điện trở) cho một hoặc nhiều mạch dây dẫn và đèn LED để kết nối với pin và nguồn điện.

Ký hiệu LED – Tính điện trở cho led siêu sáng

Nhấp vào Hình ảnh để phóng to

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta sẽ thử đi vào mạch đơn giản dưới đây, để việc tính toán khác sẽ dễ hiểu hơn.

Nhấp vào Hình ảnh để phóng to

Đây là mạch LED đơn giản nhất từ ​​trước đến nay .

Ở đây, điện áp cung cấp là 6V, Điện áp thuận của LED (V F ) là 1,3 Volt và Dòng thuận (I F ) là 10mA.

Bây giờ Giá trị của điện trở (mà chúng tôi sẽ kết nối trong Dòng với đèn LED) cho mạch này sẽ là:

Giá trị điện trở = (V nguồn – V F) / I F = (6 -1,3) / 10mA = 470 Ω

Rút ra dòng điện = 20mA

Công thức tính công suất điện trở cho mạch này

 Công suất điện trở = I 2 x Giá trị điện trở = (10mA) 2 x 470 Ω = 0,047W = 47mW

Nhưng Đây là giá trị điện trở yêu cầu tối thiểu để đảm bảo rằng điện trở sẽ không bị quá nóng, vì vậy bạn nên tăng gấp đôi định mức công suất của điện trở mà bạn đã tính toán, do đó, hãy chọn điện trở 0,047W x 2 = 0,094W = 94mW cho mạch này. Đánh giá công suất điện trở (Giá trị được nhân đôi) = 0,094 W = (94 mW)

Cũng nên nhớ rằng:

  • Quá khó để tìm các điện trở định mức công suất chính xác mà bạn đã tính toán. Nói chung, Điện trở có các loại 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, 2 watt, 5 watt, v.v. Do đó, hãy chọn giá trị xếp hạng công suất cao hơn tiếp theo. Ví dụ: nếu bạn được tính toán giá trị của định mức công suất điện trở là 0,789W = 789mW, thì bạn sẽ chọn Điện trở 1W.
  • Quá khó để tìm ra giá trị chính xác của điện trở mà bạn đã tính toán. Nói chung, Điện trở có các giá trị tiêu chuẩn. Nếu bạn không thể tìm thấy giá trị chính xác của điện trở mà bạn đã tính toán, rồi chọn giá trị sắp tới của điện trở mà bạn đã tính, Ví dụ: nếu giá trị được tính là 313,5Ω, bạn sẽ sử dụng giá trị tiêu chuẩn gần nhất, là 330 Ω. Nếu giá trị gần nhất không đủ gần, thì bạn có thể thực hiện nó bằng cách kết nối các điện trở song song.
  • F = Dòng thuận của đèn LED: Đây là lượng dòng điện tối đa mà đèn LED có thể chấp nhận đế sáng liên tục. Khuyến nghị lên chọn dòng bằng 80% dòng điện thuận của LED để có tuổi thọ lâu dài và ổn định. Ví dụ: nếu dòng định mức của đèn LED là 30mA, thì bạn nên chạy đèn LED này trên 24mA. Giá trị của dòng điện vượt quá số lượng này sẽ làm giảm tuổi thọ của đèn LED hoặc có thể bắt đầu chảy và cháy.
  • Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy dòng thuận của LED, hãy giả sử nó là 20mA vì đèn LED điển hình chạy trên 20mA.
  • F = Điện áp thuận của LED: Đây là điện áp thuận của LED tức là điện áp giảm khi chúng ta cung cấp dòng điện thuận định mức. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này trên Gói của đèn LED, nhưng nằm trong khoảng từ 1,3V đến 3,5V tùy thuộc vào loại, màu sắc và độ sáng. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy điện áp thuận, chỉ cần kết nối đèn LED thông qua 200 Ω với pin 6V. Bây giờ đo điện áp trên LED. Nó sẽ là 2V và đây là điện áp thuận.

Công thức Tính điện trở cho led siêu sáng để mắc đèn LED nối tiếp:

Dưới đây là một mạch LED đơn giản khác . Trong mạch này, chúng tôi đã kết nối 6 đèn LED nối tiếp. Điện áp cung cấp là 18V, Điện áp thuận ( V F ) của đèn LED là 2V và dòng điện thuận ( I F ) là 20mA mỗi đèn .

Nhấp vào Hình ảnh để phóng to

Giá trị điện trở (LED trong Series) = (V nguồn – (V F x Số LED)) / I F

Ở đây, Tổng điện áp thuận (V F ) của 6 LED = 2 x 6 = 12V

và dòng điện thuận (I F ) là như nhau (tức là 20mA)

Lưu ý: đây là mạch nối tiếp, do đó dòng điện trong mạch nối tiếp ở mỗi điểm là như nhau trong khi điện áp là tổng các điện áp) Bây giờ, giá trị của điện trở (đối với Mạch nối tiếp) sẽ là:

= (V nguồn – (V F x Số LED)) / I F = (18 – (2 x 6)) / 20mA

= (18-12) / 20mA = 300 Ω

Tổng dòng điện rút ra = 20mA

(Đây là mạch nối tiếp vì vậy dòng điện là như nhau) Giá trị công suất điện trở :

= I 2 x Giá trị điện trở = (20mA) 2 x 300 Ω = 0,12 = 120mW

Nhưng Đây là giá trị điện trở yêu cầu tối thiểu để đảm bảo rằng điện trở sẽ không bị quá nóng, vì vậy bạn nên tăng gấp đôi định mức công suất của điện trở mà bạn đã tính toán, do đó, hãy chọn điện trở 0,12W x 2 = 0,24W = 240mW cho mạch này. Đánh giá công suất điện trở (Giá trị được tăng gấp đôi) = 0,24 W = (240 mW)

Công thức Tính điện trở cho led siêu sáng để kết nối đèn LED song song (Với điện trở chung):

Nhấp vào Hình ảnh để phóng to

Trong mạch này, chúng tôi đã kết nối song song của đèn LED với điện trở chung. Điện áp cung cấp là 18V, Điện áp thuận ( V F ) của đèn LED là 2V và dòng điện thuận ( I F ) là 20mA mỗi đèn .

Giá trị điện trở (LED mắc song song với điện trở chung ) = (V nguồn – V F) / (I F x Số của LED)

Ở đây, Tổng dòng điện thuận (I F ) của 4 đèn LED = 20mA x 4 = 0,08A và Điện áp thuận (V F ) là như nhau (tức là 2V)

Lưu ý: đây là một mạch song song, do đó, điện áp trong mạch song song là như nhau ở mỗi điểm trong khi dòng điện là tổng các dòng điện).

Bây giờ, giá trị của điện trở (đối với Mạch song song với điện trở chung) sẽ là:

= (V nguồn – V F) / (I F x Số của đèn LED)

= (18 – 2) / 0.08

200 Ω

Tổng dòng điện rút ra = 20mA x 4 = 80mA

(Đây là mạch song song, vì vậy dòng điện là tổng các dòng điện)

Đánh giá công suất điện trở = I 2 x Giá trị điện trở = (20mA) 2 x 200 Ω = 0,08 W = 80mW

Nhưng Đây là giá trị điện trở yêu cầu tối thiểu để đảm bảo rằng điện trở sẽ không bị quá nóng, vì vậy bạn nên tăng gấp đôi định mức công suất của điện trở mà bạn đã tính toán, do đó, hãy chọn điện trở 1,28W x 2 = 2,56W cho mạch này. Công suất điện trở (Giá trị được nhân đôi) = 2,56W (280 mW)

Công thức Tính điện trở cho led siêu sáng để kết nối đèn LED song song (Với điện trở riêng biệt)

Nhấp vào Hình ảnh để phóng to

Đây là một cách khác để kết nối đèn LED song song với các điện trở riêng biệt. Trong mạch này, chúng tôi đã kết nối 4 đèn LED song song với các điện trở riêng biệt. Điện áp cung cấp là 9V và Điện áp thuận ( V F ) của đèn LED là 2V và dòng điện thuận ( I F ) là 20mA mỗi đèn .

Giá trị điện trở (LED mắc song song với điện trở riêng ) = (V nguồn – V F ) / I F Ở đây, Tổng điện áp thuận (V F ) của LED = 2 và dòng thuận (I F ) 20mA (tức là 20mA)

Lưu ý: đây là một mạch song song, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm các giá trị của điện trở cho từng bộ phận, không phải cho toàn bộ mạch)

Bây giờ, giá trị của điện trở (đối với Mạch song song với các điện trở riêng biệt) sẽ là:

= (V nguồn – V F ) / I F = (9 – 2) / 20mA = 350 Ω

Tổng dòng điện rút ra = 20mA x 4 = 80mA (Đây là mạch song song, vì vậy dòng điện là tổng các dòng điện)

Đánh giá công suất điện trở = I 2 x Giá trị điện trở = (20mA) 2 x 350 Ω = 0,14 = 140mW

Nhưng đây là giá trị yêu cầu tối thiểu của điện trở để đảm bảo rằng điện trở sẽ không bị quá nóng, vì vậy bạn nên tăng gấp đôi định mức công suất của điện trở mà bạn đã tính toán, do đó, hãy chọn điện trở 0,14W x 2 = 0,28W = 280mW cho mạch này. Đánh giá công suất điện trở (Giá trị được tăng gấp đôi) = 0,28 W (280 mW)

Có một cách khác (Kết hợp nối tiếp-song song) để kết nối đèn LED với pin; nếu bạn hiểu cách tính đơn giản này thì tôi chắc chắn rằng bạn cũng có thể dễ dàng tính toán giá trị của điện trở cho mạch kết nối của đèn LED kết hợp song song-nối tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button