Pháp Luật

Thông tư 116/2020/TT-BTC quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Thông tư số 116/2020/TT-BTC

Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong điều lệ Công ty cổ phần, cổ đông của Công ty được cấp giấy chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ của Công ty đại chúng và pháp luật có quy định khác. Với cổ phiếu niêm yết, đăng ký được chuyển nhượng.

Đối với cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ. Trường hợp không thanh toán đầy đủ số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chứng khoán được Mobitool VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page