Tài Liệu

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT

Vào ngày 03/04/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2020/TT-BTTTT về việc định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Văn bản này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 16/05/2020. Sau đây là nội dung của thông tư, mời các bạn tham khả và tải tại đây.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

Số: 06/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BTTTT

Ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

_____________________

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc đối với tác phẩm báo chí phát hành mới trong một ngày làm việc; làm căn cứ để tính chi phí thù lao cho người đọc, nghe, xem kiểm tra báo chí lưu chiểu hằng tháng.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, bao gồm cán bộ công chức và cộng tác viên (nếu có).

4. Các cơ quan liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Điều 4. Mẫu biểu báo cáo, nghiệm thu và xác định chi phí thù lao

1. Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu: Theo biểu mẫu số 01, biểu mẫu số 02 và biểu mẫu số 03 tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

2. Việc xác định số lượng tác phẩm báo chí kiểm tra lưu chiểu vượt định mức trong tháng để làm căn cứ tính chi trả thù lao theo quy định trong Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu không được vượt quá 0,5 lần định mức quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/5/2020.

2. Khi lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm, cơ quan tổ chức đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu căn cứ vào định mức ban hành tại Thông tư này và quy định trong Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để lập dự toán các khoản chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

ĐỊNH MỨC ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

_____________________

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phân tích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh, đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

2. Bài viết: Có sự tổng hợp, so sánh, phát hiện vấn đề mới, sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu.

3. Ảnh/tranh: Là ảnh chụp, tranh vẽ có chất lượng, có thông tin rõ nét về vấn đề cần được phản ánh; phản ánh chính xác vấn đề, sự kiện; bố cục, màu sắc đẹp, thể hiện được tính báo chí; minh họa rõ nét cho tin bài.

4. Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình: Là tập hợp các tin, bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.

5. Trang báo in tiêu chuẩn

a) Một trang báo in kích cỡ A4 tiêu chuẩn có kích thước là 21 cm x 29,7cm (tương ứng với diện tích 623,7cm2).

b) Trang báo in có kích cỡ khác với cỡ trang giấy A4 được tính quy đổi theo kích cỡ A4 với hệ số quy đổi được tính theo công thức sau:

Hệ số quy đổi = Diện tích (cm2) của trang báo in cần quy đổi chia (:) cho diện tích tiêu chuẩn của trang báo in kích cỡ A4 (623,7cm2).

PHẦN II. ĐỊNH MỨC ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU

1. Định mức đọc để kiểm tra báo in

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức đọc trong 01 ngày (không kể trang bìa)

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Báo in

Trang báo in cỡ A4

78

47

40

43

2

Báo in chuyên ảnh

Trang báo in cỡ A4

165

104

89

96

2. Định mức nghe, xem để kiểm tra báo hình, báo nói

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức nghe, xem trong 01 ngày

Tiếng

Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Chương trình truyền hình

Phút

300

176

150

162

2

Chương trình phát thanh

Phút

250

147

125

135

3. Định mức kiểm tra báo điện tử

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức đọc, nghe, xem trong 01 ngày

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Tin, bài viết

Tin, bài

83

50

43

46

2

Tin, bài ảnh/tranh

Tin, bài

113

83

74

78

3

Media trực tuyến

Định mức kiểm tra tác phẩm “media trực tuyến” được tính theo:

a) Định mức kiểm tra chương trình phát thanh đối với trường hợp tác phẩm media chỉ có âm thanh;

b) Định mức kiểm tra tác phẩm báo điện tử dạng tin, bài ảnh/tranh đối với trường hợp tác phẩm media chỉ có ảnh chuyển động;

c) Định mức kiểm tra chương trình truyền hình đối với trường hợp tác phẩm media có cả âm thanh, hình ảnh chuyển động và phụ đề.

………………..

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của thông tư tại file dưới đây!

Vào ngày 03/04/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2020/TT-BTTTT về việc định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Văn bản này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 16/05/2020. Sau đây là nội dung của thông tư, mời các bạn tham khả và tải tại đây.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

Số: 06/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BTTTT

Ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

_____________________

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc đối với tác phẩm báo chí phát hành mới trong một ngày làm việc; làm căn cứ để tính chi phí thù lao cho người đọc, nghe, xem kiểm tra báo chí lưu chiểu hằng tháng.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, bao gồm cán bộ công chức và cộng tác viên (nếu có).

4. Các cơ quan liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Điều 4. Mẫu biểu báo cáo, nghiệm thu và xác định chi phí thù lao

1. Báo cáo kết quả đọc nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu: Theo biểu mẫu số 01, biểu mẫu số 02 và biểu mẫu số 03 tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

2. Việc xác định số lượng tác phẩm báo chí kiểm tra lưu chiểu vượt định mức trong tháng để làm căn cứ tính chi trả thù lao theo quy định trong Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu không được vượt quá 0,5 lần định mức quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/5/2020.

2. Khi lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm, cơ quan tổ chức đọc, nghe, xem để kiểm tra lưu chiểu căn cứ vào định mức ban hành tại Thông tư này và quy định trong Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để lập dự toán các khoản chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

ĐỊNH MỨC ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

_____________________

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phân tích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh, đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

2. Bài viết: Có sự tổng hợp, so sánh, phát hiện vấn đề mới, sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu.

3. Ảnh/tranh: Là ảnh chụp, tranh vẽ có chất lượng, có thông tin rõ nét về vấn đề cần được phản ánh; phản ánh chính xác vấn đề, sự kiện; bố cục, màu sắc đẹp, thể hiện được tính báo chí; minh họa rõ nét cho tin bài.

4. Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình: Là tập hợp các tin, bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.

5. Trang báo in tiêu chuẩn

a) Một trang báo in kích cỡ A4 tiêu chuẩn có kích thước là 21 cm x 29,7cm (tương ứng với diện tích 623,7cm2).

b) Trang báo in có kích cỡ khác với cỡ trang giấy A4 được tính quy đổi theo kích cỡ A4 với hệ số quy đổi được tính theo công thức sau:

Hệ số quy đổi = Diện tích (cm2) của trang báo in cần quy đổi chia (:) cho diện tích tiêu chuẩn của trang báo in kích cỡ A4 (623,7cm2).

PHẦN II. ĐỊNH MỨC ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU

1. Định mức đọc để kiểm tra báo in

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức đọc trong 01 ngày (không kể trang bìa)

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Báo in

Trang báo in cỡ A4

78

47

40

43

2

Báo in chuyên ảnh

Trang báo in cỡ A4

165

104

89

96

2. Định mức nghe, xem để kiểm tra báo hình, báo nói

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức nghe, xem trong 01 ngày

Tiếng

Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Chương trình truyền hình

Phút

300

176

150

162

2

Chương trình phát thanh

Phút

250

147

125

135

3. Định mức kiểm tra báo điện tử

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Định mức đọc, nghe, xem trong 01 ngày

Tiếng Việt

Tiếng nước ngoài

Tiếng dân tộc

Song ngữ

1

Tin, bài viết

Tin, bài

83

50

43

46

2

Tin, bài ảnh/tranh

Tin, bài

113

83

74

78

3

Media trực tuyến

Định mức kiểm tra tác phẩm “media trực tuyến” được tính theo:

a) Định mức kiểm tra chương trình phát thanh đối với trường hợp tác phẩm media chỉ có âm thanh;

b) Định mức kiểm tra tác phẩm báo điện tử dạng tin, bài ảnh/tranh đối với trường hợp tác phẩm media chỉ có ảnh chuyển động;

c) Định mức kiểm tra chương trình truyền hình đối với trường hợp tác phẩm media có cả âm thanh, hình ảnh chuyển động và phụ đề.

………………..

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của thông tư tại file dưới đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page