เคล็ดลับเสริมดวง (May Mắn)

การตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด เสริมดวง เพิ่มสิริมงคล!

การตั้งชื่อก็มีความสำคัญ โดยต้องแฝงไปด้วยชื่อที่มีความหมายดี ๆ การตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด ก็เป็นการเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว หรือการเปลี่ยนชื่อตัวเอง วันนี้เราจะมาแนะนำว่าคนเกิดวันไหนควรตั้งชื่อแบบไหนถึงจะดี มาดูกัน

การตั้งชื่อมงคล

หลักการตั้งชื่อตามตำราโบราณที่เป็นที่นิยมจะใช้หลักทักษาปกรณ์ ซึ่งการตั้งชื่อนั้นต้องใช้อักขระในวรรคซึ่งประกอบด้วย บริวาร , อายุ, เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ, มนตรีเท่านั้น ห้ามอักขระกาลกิณีโดยเด็ดขาด และการตั้งชื่อใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น “บริวาร” เสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด ดังนี้ บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

ความหมายของทักษาปกรณ์

 • บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
 • อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
 • เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
 • ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
 • มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
 • อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
 • มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
 • กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

หลักการตั้งชื่อ

 1. คำนึงไม่ผิดแปลกจากพระราชบัญญัติชื่อบุคลคล กฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
 2. การตั้งชื่อลูกไม่ควรผิดหลักภาษา ภาษาและความหมาย คำแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2 – 4 พยางค์ มีตัวอักษร สระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ
 3. การตั้งชื่อลูกควรมองถึงอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงตั้งชื่อให้อ่านหรือเขียนให้แปลกหรือยากเกินไป มองถึงเมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นชื่อนี้จะเหมาะสมหรือไม่ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียกชื่อผิดเพี้ยน ควรปรึกษากันในครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านก่อนตั้งชื่อเพื่อความไพเราะ ถูกต้องและถูกใจคนในบ้าน
 4. ชื่อควรตั้งถูกต้องและเป็นมงคลในตามหลักโหราศาสตร์ ควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล ส่วนใหญ่จะใช้หลักทักษาปกรณ์เป็นหลัก สำหรับชื่อมงคลตามวันเกิดต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร, อายุ, ศรี, มูละ, อุตสาหะ และมนตรี รวมอยู่ในชื่อเพื่อหนุนชะตา เสริมสิ่งบกพร่อง และต้องไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด หลักทักษาก็ต่างกันไปตามแต่ละ เมื่อได้ชื่อตามหลักทักษาแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูความหมาย/คำทำนายที่เหมาะสมที่สุด

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันจันทร์

 • บริวาร : ก ข ค ฆ ง
 • อายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี : ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ : ย ร ล ว
 • มนตรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันจันทร์

 • ณรงค์ หมายถึง ผู้ทำการรบ
 • ณฎพงศ์ หมายถึง เชื้อสายนักปราชญ์
 • ณภัทร หมายถึง ดีงามด้วยความรู้
 • นวัต ความใหม่ สิ่งใหม่ๆ
 • นันทภพ หมายถึง เป็นความสุขของโลก
 • บวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศ
 • ปรพล หมายถึง กำลังของผู้อื่น
 • ปองพล หมายถึง มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
 • ภัคพล หมายถึง มีโชคเป็นพลัง
 • มงคลชัย หมายถึง ชัยชนะที่ดีงาม

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันจันทร์

 • นลพรรณ หมายถึง ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
 • นรมน หมายถึง เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย
 • ธนวรรณ หมายถึง มีผิวงามเป็นสมบัติ
 • ธันยพร หมายถึง มีโชคอันประเสริฐ
 • นงลักษณ์ หมายถึง ผู้มีลักษณะดี
 • นภัส ฟ้า หมายถึง สวรรค์
 • ดลพร หมายถึง บันดาลพร
 • บงกช หมายถึง ดอกบัว
 • ปัทมวรรณ หมายถึง ผิวงามดั่งดอกบัว
 • ภัทรมล หมายถึง มีใจดีงาม

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันอังคาร

 • บริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช : ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูละ : ย ร ล ว
 • อุตสาหะ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มนตรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • กาลกิณี : ก ข ค ฆ ง

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอังคาร

 • นุเดช หมายถึง มีเดชเป็นของตน
 • ตนุภัทร หมายถึง ดีงามด้วยตนเอง
 • เตชินท์ หมายถึง มีเดชยิ่งใหญ่
 • ธนพล หมายถึง มีกำลังเป็นทรัพย์
 • ธนภูมิ หมายถึง พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนวัต หมายถึง มีทรัพย์
 • ธาดา หมายถึง ผู้สร้าง
 • นพรุจ หมายถึง มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ เสมอ
 • นรชุย หมายถึง ชัยชนะของคน
 • นฤเบศร์ หมายถึง ยอดชาย

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอังคาร

 • บวรรัตน์ หมายถึง รัตนะอันประเสริฐ
 • บุปผา หมายถึง ดอกไม้
 • เบญญา หมายถึง ฉลาด
 • ปณิตา หมายถึง ได้รับการสรรเสริญ
 • ปภัสสร หมายถึง แสงสว่าง
 • ปวีณา หมายถึง ฉลาด ชำนาญ
 • พนิดา หมายถึง หญิงสาว
 • พรพิมล หมายถึง ผู้ปราศจากมลทิน
 • ภัทรมล หมายถึง มีใจดีงาม
 • มัทนา หมายถึง คำสดุดี

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

 • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
 • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี : ย ร ล ว
 • มูละ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • บวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศ
 • บวรศักดิ์ หมายถึง อำนาจที่ยิ่งใหญ่
 • ประดิพัทธ์ ความหมาย สน่หา
 • ปยุต หมายถึง ขยันขันแข็ง
 • ปิยนันท์ หมายถึง ยินดีในสิ่งที่เป็นที่รัก
 • พงศ์พัฒน์ หมายถึง ดำรงเชื้อสาย
 • ผลวัต หมายถึง เกิดผล
 • พบธรรม หมายถึง พบคุณความดี
 • เมทนี หมายถึง แผ่นดิน
 • ปกรณ์ หมายถึง คัมภีร์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • เรวดี หมายถึง ชื่อดาวฤกษ์ที่ 27
 • แวววิไล หมายถึง งดงามสดใส
 • พกาวรรณ หมายถึง ผิวขาว
 • นารา หมายถึง รัศมีรุ่งเรือง
 • นิตา หมายถึง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดี
 • นันทิยา หมายถึง ผู้มีความสุขความยินดี
 • พรรณี หมายถึง ผู้มีผิวงาม
 • กนก หมายถึง ทองคำ
 • กมลรัตน์ หมายถึง ดอกบัวที่ล้ำค่า
 • ประภาศรี หมายถึง ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

 • บริวาร : ย ร ล ว
 • อายุ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • เดช : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • ศรี : ก ข ค ฆ ง
 • มูละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี : ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • กฤษณะ หมายถึง พระกฤษณะ
 • กิตติคุณ หมายถึง ผู้ที่มีคุณเลื่องลือ
 • กิตติชัย หมายถึง ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
 • ขจรเดช หมายถึง ผู้มีอำนาจไปทั่ว
 • คณิน หมายถึง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คุณากร หมายถึง บ่อเกิดแห่งความดี
 • จรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงาม
 • จิรายุ หมายถึง มีอายุยืน
 • ชวนากร หมายถึง ผู้มีความปราดเปรื่อง
 • ฐากูร หมายถึง ผู้ที่น่าเลื่อมใส ผู้ที่น่าเคารพ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • กนกนุช หมายถึง ผู้หญิงที่มีค่าดั่งทองคำ
 • กรกนก หมายถึง แสงทอง
 • กรองขวัญ หมายถึง จิตใจที่มีสิริมงคล ละเอียดอ่อน
 • ขวัญฤดี หมายถึง ยินดีในความมงล
 • คณิสสร หมายถึง เป็นยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งปวง
 • จริยา หมายถึง กิริยาเพียบพร้อม
 • จันทร์จิรา หมายถึง งามเสมอ
 • ชาลิสา หมายถึง เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 • โชติกา หมายถึง ผู้รุ่งเรือง
 • ญาณิน หมายถึง ผู้มีความรู้

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

 • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ : ย ร ล ว
 • เดช : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • ศรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มูละ : ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี : ด ต ถ ท ธ น

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • ศรัณยู หมายถึง ผู้คุ้มครอง
 • ศิริชัย หมายถึง มีชัยชนะที่เป็นมงคง
 • ศุภกิจ หมายถึง การงานดีอันเป็นมงคล
 • สถาพร หมายถึง ยืนยง
 • สรรเพชญ หมายถึง ผู้รู้หมด
 • สุขิต หมายถึง ผู้ทีความสุข
 • กรองเกียรติ หมายถึง จิตใจที่ละเอียดอ่อนสุขุม
 • กริช หมายถึง หลักแหลม
 • อรรณพ หมายถึง ทะเล มหาสมุทร
 • จำรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงาม

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • เขมิกา หมายถึง ผู้มีความเกษม
 • จารุณี หมายถึง สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • ชยาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • อรพรรณ หมายถึง ผู้มีผิวสวย
 • อมราพร หมายถึง ประเสริฐดุจเทวดา
 • บุณยาพร หมายถึง ประเสริฐด้วยความดี
 • ปฐมพร หมายถึง พรอันแรก
 • จลกลณี หมายถึง ดอกบัว
 • จรัสศรี หมายถึง ผุดผ่อง
 • รมณี หมายถึง สตรีน่าพึงพอใจ

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันศุกร์

 • บริวาร : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อายุ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • เดช : ก ข ค ฆ ง
 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี : ย ร ล ว

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันศุกร์

 • กิตติ หมายถึง คำสรรเสริญ
 • คมสันต์ หมายถึง ความสงบอันลึกซึ้ง
 • คุณานนต์ หมายถึง มีคุณความดีมากมาย
 • จตุพักต์ หมายถึง พระพรหม
 • เตชิต หมายถึง ฉลาดเฉียบแหลม
 • เทพทัต หมายถึง ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธีทัต หมายถึง ให้ปัญญา
 • เธนศ หมายถึง ร่ำรวย มีทรัพย์
 • ปองคุณ หมายถึง มุ่งหวังสิ่งดีงาม
 • ผดุงเดช หมายถึง รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันศุกร์

 • จอมใจ หมายถึง ยอดดวงใจ
 • จันจิมา หมายถึง งามเหมือนดวงจันทร์
 • ชญานนท์ หมายถึง ยินดีในความรู้
 • ชญาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชนกานต์ หมายถึง เป็นที่รักของปวงชน
 • ญาดา หมายถึง ผู้รู้นักปราชญ์
 • ญาณี หมายถึง ผู้มีความรู้
 • ณิชา หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์
 • ปิ่นมณี หมายถึง ยอดมณี
 • เปมิกา หมายถึง ผู้มีความรัก

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันเสาร์

 • บริวาร : ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช : ย ร ล ว
 • ศรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มูละ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อุตสาหะ : ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันเสาร์

 • ยงยศ หมายถึง มียศยั่งยืนนาน
 • ยศพล หมายถึง มียศและมีพลัง
 • รชานท์ หมายถึง ยินดีในทรัพย์สมบัติ
 • ศักดา หมายถึง ผู้มีอำนาจ
 • อดุลย์ หมายถึง ไม่มีที่เปรียบ
 • อดิชาติ หมายถึง ผู้เกิดมาดี
 • บวรชัย หมายถึง ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
 • กมล หมายถึง ดอกบัว หัวใจ
 • จตุรพร หมายถึง พรสี่ประการ
 • จรัสพงศ์ หมายถึง ตระกูลที่รุ่งเรือง

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันเสาร์

 • ศรันย์พร หมายถึง พึ่งอันประเสริฐ
 • ศรันยา หมายถึง ผู้ปกป้อง
 • ศศิวิมล หมายถึง จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
 • สินาถ หมายถึง ที่พึ่งที่มีประโยชน์
 • สิรินาถ หมายถึง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
 • สุนิดา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแนะนำมาดี
 • วิภาดา หมายถึง ผู้รู้
 • วีรกร หมายถึง บ่อเกิดผู้กล้วหาญ
 • วรสุดา หมายถึง สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ
 • วิชุดา หมายถึง สายฟ้า

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันอาทิตย์

 • บริวาร : อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อายุ : ก ข ค ฆ ง
 • เดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูละ : ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี : ย ร ล ว
 • กาลกิณี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์

 • จารุกิตติ์ หมายถึง มีชื่อเสียงดีงาม
 • จิตรดิลก หมายถึง ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
 • จรายุทธ หมายถึง อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
 • จักรพันธ์ หมายถึง เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
 • จรินทร์ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
 • ฉันทพล หมายถึง มีพลังคือความพอใจ
 • ชนมภูมิ หมายถึง บ้านเกิด ภูมิลำเนา
 • ชนวีร์ หมายถึง ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
 • ชวลิต หมายถึง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
 • ชฎายุ หมายถึง ลูกแห่งครุฑ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์

 • ฐาปนีย์ หมายถึง ผู้มีความตั้งมั่น
 • ฐานิดา หมายถึง ผู้มีฐานะ ความมั่นคง
 • ฐิติมา หมายถึง มีความคงอยู่
 • ณัฐธีรา หมายถึง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 • ณัฐนรี หมายถึง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ต้องใจ หมายถึง เป็นที่ชื่นชอบ
 • ทวีนุช หมายถึง สาวงาม
 • นพนันท์ หมายถึง เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ
 • นัชชา หมายถึง แม่น้ำ
 • ธาวัลย์ หมายถึง ความขาวเนียน สะอาด บริสุทธิ์

ทิ้งท้าย

นี่เป็นเทคนิคในการตั้งชื่อให้กับลูก และตัวเองทั้งชื่อเล่น และชื่อจริง นอกจากนั้นยังมีรูปแบบ และวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ชื่นชอบในความหมายแบบไหน หรือวิธีใดก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ แต่ให้คำนึงถึงผลที่จะตามมาให้รอบคอบ จะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนชื่อใหม่ในภายหลัง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความ

การตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด เสริมดวง เพิ่มสิริมงคล!

[rule_3_plain]

การตั้งชื่อก็มีความสำคัญ โดยต้องแฝงไปด้วยชื่อที่มีความหมายดี ๆ การตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด ก็เป็นการเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว หรือการเปลี่ยนชื่อตัวเอง วันนี้เราจะมาแนะนำว่าคนเกิดวันไหนควรตั้งชื่อแบบไหนถึงจะดี มาดูกัน
สารบัญ
แสดงหัวข้อทั้งหมด

การตั้งชื่อมงคล

ความหมายของทักษาปกรณ์

หลักการตั้งชื่อ

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันจันทร์

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันจันทร์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันอังคาร

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอังคาร

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันศุกร์

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันศุกร์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันเสาร์

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันเสาร์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อตามวันเกิดวันอาทิตย์

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});การตั้งชื่อมงคลหลักการตั้งชื่อตามตำราโบราณที่เป็นที่นิยมจะใช้หลักทักษาปกรณ์ ซึ่งการตั้งชื่อนั้นต้องใช้อักขระในวรรคซึ่งประกอบด้วย บริวาร , อายุ, เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ, มนตรีเท่านั้น ห้ามอักขระกาลกิณีโดยเด็ดขาด และการตั้งชื่อใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น “บริวาร” เสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด ดังนี้ บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณีความหมายของทักษาปกรณ์บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วยอายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราเดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัวศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้ามูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเราอุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะมนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคนกาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้ายหลักการตั้งชื่อคำนึงไม่ผิดแปลกจากพระราชบัญญัติชื่อบุคลคล กฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนการตั้งชื่อลูกไม่ควรผิดหลักภาษา ภาษาและความหมาย คำแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2 – 4 พยางค์ มีตัวอักษร สระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อการตั้งชื่อลูกควรมองถึงอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงตั้งชื่อให้อ่านหรือเขียนให้แปลกหรือยากเกินไป มองถึงเมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นชื่อนี้จะเหมาะสมหรือไม่ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียกชื่อผิดเพี้ยน ควรปรึกษากันในครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านก่อนตั้งชื่อเพื่อความไพเราะ ถูกต้องและถูกใจคนในบ้านชื่อควรตั้งถูกต้องและเป็นมงคลในตามหลักโหราศาสตร์ ควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล ส่วนใหญ่จะใช้หลักทักษาปกรณ์เป็นหลัก สำหรับชื่อมงคลตามวันเกิดต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร, อายุ, ศรี, มูละ, อุตสาหะ และมนตรี รวมอยู่ในชื่อเพื่อหนุนชะตา เสริมสิ่งบกพร่อง และต้องไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด หลักทักษาก็ต่างกันไปตามแต่ละ เมื่อได้ชื่อตามหลักทักษาแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูความหมาย/คำทำนายที่เหมาะสมที่สุดตั้งชื่อตามวันเกิดวันจันทร์บริวาร : ก ข ค ฆ งอายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญเดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณศรี : ด ต ถ ท ธ นมูละ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มอุตสาหะ : ย ร ล วมนตรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮกาลกิณี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันจันทร์ณรงค์ หมายถึง ผู้ทำการรบณฎพงศ์ หมายถึง เชื้อสายนักปราชญ์ณภัทร หมายถึง ดีงามด้วยความรู้นวัต ความใหม่ สิ่งใหม่ๆนันทภพ หมายถึง เป็นความสุขของโลกบวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศปรพล หมายถึง กำลังของผู้อื่นปองพล หมายถึง มุ่งหวังซึ่งความมีพลังภัคพล หมายถึง มีโชคเป็นพลังมงคลชัย หมายถึง ชัยชนะที่ดีงามชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันจันทร์นลพรรณ หมายถึง ผิวพรรณเหมือนดอกบัวนรมน หมายถึง เป็นดวงใจของคนทั้งหลายธนวรรณ หมายถึง มีผิวงามเป็นสมบัติธันยพร หมายถึง มีโชคอันประเสริฐนงลักษณ์ หมายถึง ผู้มีลักษณะดีนภัส ฟ้า หมายถึง สวรรค์ดลพร หมายถึง บันดาลพรบงกช หมายถึง ดอกบัวปัทมวรรณ หมายถึง ผิวงามดั่งดอกบัวภัทรมล หมายถึง มีใจดีงามตั้งชื่อตามวันเกิดวันอังคารบริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญอายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณเดช : ด ต ถ ท ธ นศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มมูละ : ย ร ล วอุตสาหะ : ศ ส ษ ห ฬ ฮมนตรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอกาลกิณี : ก ข ค ฆ งชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอังคารนุเดช หมายถึง มีเดชเป็นของตนตนุภัทร หมายถึง ดีงามด้วยตนเองเตชินท์ หมายถึง มีเดชยิ่งใหญ่ธนพล หมายถึง มีกำลังเป็นทรัพย์ธนภูมิ หมายถึง พื้นที่แห่งทรัพย์ธนวัต หมายถึง มีทรัพย์ธาดา หมายถึง ผู้สร้างนพรุจ หมายถึง มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ เสมอนรชุย หมายถึง ชัยชนะของคนนฤเบศร์ หมายถึง ยอดชายชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอังคารบวรรัตน์ หมายถึง รัตนะอันประเสริฐบุปผา หมายถึง ดอกไม้เบญญา หมายถึง ฉลาดปณิตา หมายถึง ได้รับการสรรเสริญปภัสสร หมายถึง แสงสว่างปวีณา หมายถึง ฉลาด ชำนาญพนิดา หมายถึง หญิงสาวพรพิมล หมายถึง ผู้ปราศจากมลทินภัทรมล หมายถึง มีใจดีงามมัทนา หมายถึง คำสดุดีตั้งชื่อตามวันเกิดวันพุธกลางวันบริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณอายุ : ด ต ถ ท ธ นเดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มศรี : ย ร ล วมูละ : ศ ส ษ ห ฬ ฮอุตสาหะ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอมนตรี : ก ข ค ฆ งกาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวันบวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศบวรศักดิ์ หมายถึง อำนาจที่ยิ่งใหญ่ประดิพัทธ์ ความหมาย สน่หาปยุต หมายถึง ขยันขันแข็งปิยนันท์ หมายถึง ยินดีในสิ่งที่เป็นที่รักพงศ์พัฒน์ หมายถึง ดำรงเชื้อสายผลวัต หมายถึง เกิดผลพบธรรม หมายถึง พบคุณความดีเมทนี หมายถึง แผ่นดินปกรณ์ หมายถึง คัมภีร์ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวันเรวดี หมายถึง ชื่อดาวฤกษ์ที่ 27แวววิไล หมายถึง งดงามสดใสพกาวรรณ หมายถึง ผิวขาวนารา หมายถึง รัศมีรุ่งเรืองนิตา หมายถึง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีนันทิยา หมายถึง ผู้มีความสุขความยินดีพรรณี หมายถึง ผู้มีผิวงามกนก หมายถึง ทองคำกมลรัตน์ หมายถึง ดอกบัวที่ล้ำค่าประภาศรี หมายถึง ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคลตั้งชื่อตามวันเกิดวันพุธกลางคืนบริวาร : ย ร ล วอายุ : ศ ส ษ ห ฬ ฮเดช : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอศรี : ก ข ค ฆ งมูละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญอุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณมนตรี : ด ต ถ ท ธ นกาลกิณี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืนกฤษณะ หมายถึง พระกฤษณะกิตติคุณ หมายถึง ผู้ที่มีคุณเลื่องลือกิตติชัย หมายถึง ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศขจรเดช หมายถึง ผู้มีอำนาจไปทั่วคณิน หมายถึง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายคุณากร หมายถึง บ่อเกิดแห่งความดีจรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงามจิรายุ หมายถึง มีอายุยืนชวนากร หมายถึง ผู้มีความปราดเปรื่องฐากูร หมายถึง ผู้ที่น่าเลื่อมใส ผู้ที่น่าเคารพชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืนกนกนุช หมายถึง ผู้หญิงที่มีค่าดั่งทองคำกรกนก หมายถึง แสงทองกรองขวัญ หมายถึง จิตใจที่มีสิริมงคล ละเอียดอ่อนขวัญฤดี หมายถึง ยินดีในความมงลคณิสสร หมายถึง เป็นยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งปวงจริยา หมายถึง กิริยาเพียบพร้อมจันทร์จิรา หมายถึง งามเสมอชาลิสา หมายถึง เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรืองโชติกา หมายถึง ผู้รุ่งเรืองญาณิน หมายถึง ผู้มีความรู้ตั้งชื่อตามวันเกิดวันพฤหัสบดีบริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มอายุ : ย ร ล วเดช : ศ ส ษ ห ฬ ฮศรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอมูละ : ก ข ค ฆ งอุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญมนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณกาลกิณี : ด ต ถ ท ธ นชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดีศรัณยู หมายถึง ผู้คุ้มครองศิริชัย หมายถึง มีชัยชนะที่เป็นมงคงศุภกิจ หมายถึง การงานดีอันเป็นมงคลสถาพร หมายถึง ยืนยงสรรเพชญ หมายถึง ผู้รู้หมดสุขิต หมายถึง ผู้ทีความสุขกรองเกียรติ หมายถึง จิตใจที่ละเอียดอ่อนสุขุมกริช หมายถึง หลักแหลมอรรณพ หมายถึง ทะเล มหาสมุทรจำรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงามชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดีเขมิกา หมายถึง ผู้มีความเกษมจารุณี หมายถึง สาวรุ่นที่มีความน่ารักชยาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะอรพรรณ หมายถึง ผู้มีผิวสวยอมราพร หมายถึง ประเสริฐดุจเทวดาบุณยาพร หมายถึง ประเสริฐด้วยความดีปฐมพร หมายถึง พรอันแรกจลกลณี หมายถึง ดอกบัวจรัสศรี หมายถึง ผุดผ่องรมณี หมายถึง สตรีน่าพึงพอใจตั้งชื่อตามวันเกิดวันศุกร์บริวาร : ศ ส ษ ห ฬ ฮอายุ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอเดช : ก ข ค ฆ งศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญมูละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณอุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ นมนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มกาลกิณี : ย ร ล วชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันศุกร์กิตติ หมายถึง คำสรรเสริญคมสันต์ หมายถึง ความสงบอันลึกซึ้งคุณานนต์ หมายถึง มีคุณความดีมากมายจตุพักต์ หมายถึง พระพรหมเตชิต หมายถึง ฉลาดเฉียบแหลมเทพทัต หมายถึง ผู้ที่เทวดาประทานมาธีทัต หมายถึง ให้ปัญญาเธนศ หมายถึง ร่ำรวย มีทรัพย์ปองคุณ หมายถึง มุ่งหวังสิ่งดีงามผดุงเดช หมายถึง รักษาไว้ซึ่งอำนาจชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันศุกร์จอมใจ หมายถึง ยอดดวงใจจันจิมา หมายถึง งามเหมือนดวงจันทร์ชญานนท์ หมายถึง ยินดีในความรู้ชญาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะชนกานต์ หมายถึง เป็นที่รักของปวงชนญาดา หมายถึง ผู้รู้นักปราชญ์ญาณี หมายถึง ผู้มีความรู้ณิชา หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ปิ่นมณี หมายถึง ยอดมณีเปมิกา หมายถึง ผู้มีความรักตั้งชื่อตามวันเกิดวันเสาร์บริวาร : ด ต ถ ท ธ นอายุ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มเดช : ย ร ล วศรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮมูละ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โออุตสาหะ : ก ข ค ฆ งมนตรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญกาลกิณี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันเสาร์ยงยศ หมายถึง มียศยั่งยืนนานยศพล หมายถึง มียศและมีพลังรชานท์ หมายถึง ยินดีในทรัพย์สมบัติศักดา หมายถึง ผู้มีอำนาจอดุลย์ หมายถึง ไม่มีที่เปรียบอดิชาติ หมายถึง ผู้เกิดมาดีบวรชัย หมายถึง ชัยชนะที่ล้ำเลิศกมล หมายถึง ดอกบัว หัวใจจตุรพร หมายถึง พรสี่ประการจรัสพงศ์ หมายถึง ตระกูลที่รุ่งเรืองชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันเสาร์ศรันย์พร หมายถึง พึ่งอันประเสริฐศรันยา หมายถึง ผู้ปกป้องศศิวิมล หมายถึง จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์สินาถ หมายถึง ที่พึ่งที่มีประโยชน์สิรินาถ หมายถึง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคลสุนิดา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแนะนำมาดีวิภาดา หมายถึง ผู้รู้วีรกร หมายถึง บ่อเกิดผู้กล้วหาญวรสุดา หมายถึง สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐวิชุดา หมายถึง สายฟ้าตั้งชื่อตามวันเกิดวันอาทิตย์บริวาร : อ อา อิ อี อุ อู เอ โออายุ : ก ข ค ฆ งเดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณมูละ : ด ต ถ ท ธ นอุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มมนตรี : ย ร ล วกาลกิณี : ศ ส ษ ห ฬ ฮชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์จารุกิตติ์ หมายถึง มีชื่อเสียงดีงามจิตรดิลก หมายถึง ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่นจรายุทธ หมายถึง อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทางจักรพันธ์ หมายถึง เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้นจรินทร์ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทางฉันทพล หมายถึง มีพลังคือความพอใจชนมภูมิ หมายถึง บ้านเกิด ภูมิลำเนาชนวีร์ หมายถึง ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลายชวลิต หมายถึง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ชฎายุ หมายถึง ลูกแห่งครุฑชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ฐาปนีย์ หมายถึง ผู้มีความตั้งมั่นฐานิดา หมายถึง ผู้มีฐานะ ความมั่นคงฐิติมา หมายถึง มีความคงอยู่ณัฐธีรา หมายถึง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ณัฐนรี หมายถึง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ต้องใจ หมายถึง เป็นที่ชื่นชอบทวีนุช หมายถึง สาวงามนพนันท์ หมายถึง เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆนัชชา หมายถึง แม่น้ำธาวัลย์ หมายถึง ความขาวเนียน สะอาด บริสุทธิ์ทิ้งท้ายนี่เป็นเทคนิคในการตั้งชื่อให้กับลูก และตัวเองทั้งชื่อเล่น และชื่อจริง นอกจากนั้นยังมีรูปแบบ และวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ชื่นชอบในความหมายแบบไหน หรือวิธีใดก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ แต่ให้คำนึงถึงผลที่จะตามมาให้รอบคอบ จะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนชื่อใหม่ในภายหลัง
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

#การตงชอลกชาย #ลกสาว #ตามวนเกด #เสรมดวง #เพมสรมงคล


 • #การตงชอลกชาย #ลกสาว #ตามวนเกด #เสรมดวง #เพมสรมงคล
 • สังเคราะห์: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button