Tại sao công suất trong mạch cảm ứng thuần và điện dung thuần lại bằng 0?

Mạch Cảm ứng thuần, Điện dung thuần khi Dòng điện và Điện áp lệch pha 90 ° thì Tại sao công suất trong mạch bằng 0?

Những câu hỏi điện tử này được hỏi trong các cuộc phỏng vấn kỹ thuật điện hoặc điện tử . Vì vậy, chúng ta hãy trở lại cơ bản để làm rõ các khái niệm cơ bản và quan trọng của kỹ thuật điện.

1. Tại sao Công suất trong mạch là Zero (0) khi Dòng điện và Điện áp lệch pha nhau 90 °?

Nếu Dòng điện và Điện áp lệch pha nhau 90 độ, thì công suất (P) sẽ bằng không. Lý do là như sau:

Chúng ta biết rằng công suất trong mạch xoay chiều một pha:

P = VI Cos θ

Ở đâu;

  • P = Công suất tính bằng Watts
  • V = Điện áp tính bằng Volts
  • I = Dòng điện tính bằng Ampe
  • Cos θ = Hệ số công suất của đoạn mạch tức là độ lệch pha giữa sóng dòng điện và điện áp.

Nếu góc giữa dòng điện và điện áp là 90 ° (θ = 90), thì

Công suất = P = VI Cos (90 °) = 0… .. → [Cos (90 °) = 0]

Vì vậy, nếu ta đặt Cos 90 ° = 0, thì công suất chung của mạch sẽ bằng không (nghĩa là Trong mạch thuần cảm hoặc mạch điện dung mà điện áp dẫn 90 ° so với dòng điện và dòng điện dẫn 90 ° so với điện áp tương ứng).

2. Tại sao công suất trong mạch thuần cảm bằng 0 .

Ta biết rằng trong mạch thuần cảm, dòng điện trễ pha 90 ° so với điện áp (hay nói cách khác là Điện áp sớm pha 90 ° so với dòng điện) tức là độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp là 90 °.

Như đã giải thích ở trên, nếu dòng điện và điện áp lệch pha nhau 90 ° như trong mạch thuần cảm thì tổng công suất của mạch sẽ bằng 0 như sau.

P = VI Cos θ

nếu góc giữa dòng điện và điện áp là 90 ° (θ = 90), thì

Công suất P = VI Cos (90 °) = 0

[Lưu ý rằng Cos (90 °) = 0]

Điều này cho thấy rằng trong trường hợp mạch thuần cảm, tổng công suất của đoạn mạch sẽ bằng không khi Cos 90 ° = 0.

Mạch Cảm ứng thuần

3. Tại sao công suất trong mạch điện dung thuần là Zero (0)?

Ta biết rằng trong mạch thuần điện dung, dòng điện đang sớm pha 90 ° so với điện áp (hay nói cách khác là Điện áp trễ pha 90 ° so với dòng điện) tức là độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp là 90 °.

Như đã đề cập ở trên, nếu dòng điện và điện áp lệch pha nhau 90 ° như trong mạch thuần điện dung thì tổng công suất của mạch sẽ bằng không như sau.

Công suất trong mạch AC

P = VI Cos θ

nếu góc giữa dòng điện và điện áp là 90 (θ = 90) Độ. sau đó

Công suất P = VI Cos (90 °) = 0

[Lưu ý rằng Cos (90 °) = 0]

Điều này cho thấy giống như đối với mạch thuần cảm tức là trong trường hợp mạch thuần điện dung, tổng công suất của mạch sẽ bằng không vì Cos 90 ° = 0.

mạch cảm ứng

Tóm lại, trong một mạch mà điện áp hoặc dòng điện dẫn hoặc trễ 90 ° (lệch pha = 90 °) so với nhau, thì chu kỳ dương triệt tiêu âm dẫn đến công suất trung bình của mạch bằng không, tức là tổng hệ số công suất của mạch điện xoay chiều. mạch bằng không dẫn đến công suất trung bình bằng không. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button