điện trở của một vật liệu có giá trị bằng điện trở của một dây dẫn hình trụ làm bằng vật liệu đó có

Back to top button