“chu vi của một hình chữ nhật là 56 cm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài tính diện tích hình chữ nhật đó

Back to top button