“cho tứ diên gần đều abcd có ab = cd = a

Back to top button