Tài Liệu

Quyết định số 305/QĐ-NHNN

Quyết định số 305/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Về điều chỉnh lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
———–

Số: 305/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

– Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam là 8,75%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 và thay thế Quyết định số 3096/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban lãnh đạo NHNN;
– Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Giàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page