Tài Liệu

Quyết định 449/QĐ-BTP

Ngày 09/03/2020 Bộ Tư Pháp ban hành Quyết định 449/QĐ-BTP về việc Phân công thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định này có hiệu lực từ được ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết của văn bản pháp luật này, xin mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

BỘ TƯ PHÁP

———-

Số: 449/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 449/QĐ-BTP

Về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng văn bản theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp được Ngân sách nhà nước cấp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật dự kiến phân bổ kinh phí cho hoạt động lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định bằng bản giấy và bản điện tử về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 6;
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
– Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
– Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thành Long

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

1. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

3.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

4.

Đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

5.

Đề nghị xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

8.

Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

9.

Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

10.

Đề nghị xây dựng Luật Cư trú (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

11.

Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

12.

Đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tổng liên đoàn Lao động VN

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

13.

Đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

14.

Đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

15.

Đề nghị xây dựng Luật Chuyển giao người bị kết án phạt tù

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

16.

Đề nghị xây dựng nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

UBTVQH

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB,

17.

Đề nghị xây dựng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán (thay thế Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004, Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 19/12/2016 và các văn bản liên quan)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

UBTVQH

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

18.

Đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục ĐKQGGDBĐ, TCTHADS, Cục BTTP

Đã thẩm định

19.

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB,

II. LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI; PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

2.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

3.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Tổng cục THADS, Thanh tra Bộ, Cục BTNN

Đã thẩm định; dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

4.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN

Đã thẩm định

5. 3

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

6.

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TĐKT

7.

Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Vụ TCCB

Đã thẩm đinh; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

8.

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

9.

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

10.

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

11.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

12.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN, Cục BTTP

13.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

14.

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

15.

Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

16.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; Luật Đê điều

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

17.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

18.

Dự án Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tòa án nhân dân tối cao

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Cục BTTP

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

19.

Dự án Luật Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

20.

Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

21.

Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

22.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban

Dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

23.

Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch do virus Corona

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

24.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

25.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số phụ lục quyết toán ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

26.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

27.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

28.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

29.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ

Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

30.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Điện lực về quy định Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ

Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Ngày 09/03/2020 Bộ Tư Pháp ban hành Quyết định 449/QĐ-BTP về việc Phân công thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định này có hiệu lực từ được ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết của văn bản pháp luật này, xin mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

BỘ TƯ PHÁP

———-

Số: 449/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 449/QĐ-BTP

Về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng văn bản theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp được Ngân sách nhà nước cấp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật dự kiến phân bổ kinh phí cho hoạt động lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định bằng bản giấy và bản điện tử về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 6;
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
– Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
– Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thành Long

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

1. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

3.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

4.

Đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

5.

Đề nghị xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

8.

Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

9.

Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

10.

Đề nghị xây dựng Luật Cư trú (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

11.

Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

12.

Đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tổng liên đoàn Lao động VN

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

13.

Đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

14.

Đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

15.

Đề nghị xây dựng Luật Chuyển giao người bị kết án phạt tù

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

16.

Đề nghị xây dựng nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

UBTVQH

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB,

17.

Đề nghị xây dựng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán (thay thế Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004, Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 19/12/2016 và các văn bản liên quan)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

UBTVQH

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

18.

Đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục ĐKQGGDBĐ, TCTHADS, Cục BTTP

Đã thẩm định

19.

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB,

II. LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI; PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

2.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

3.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Tổng cục THADS, Thanh tra Bộ, Cục BTNN

Đã thẩm định; dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

4.

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN

Đã thẩm định

5. 3

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

6.

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TĐKT

7.

Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Vụ TCCB

Đã thẩm đinh; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

8.

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

9.

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

10.

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

11.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

12.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN, Cục BTTP

13.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

14.

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

15.

Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

16.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; Luật Đê điều

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

17.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

18.

Dự án Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tòa án nhân dân tối cao

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Cục BTTP

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

19.

Dự án Luật Sở hữu trí tuệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

20.

Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

21.

Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9

22.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban

Dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

23.

Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch do virus Corona

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

24.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

25.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số phụ lục quyết toán ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

26.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

27.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

28.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

29.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ

Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

30.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Điện lực về quy định Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ

Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page