Tài Liệu

Quyết định 106/2013/QĐ-BTNMT

Quyết định 106/2013/QĐ-BTNMT về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——–
Số: 106/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Quang

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên loại, số ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, ĐỊA CHẤT

1

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

Được thay thế bởi Thông tư số16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

15/01/2013

2

Quyết định số 09/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về điều tra địa chất – khoáng sản biển tỷ lệ 1/500 000 ở độ sâu ngập nước từ 30 đến 100 m

Được thay thế bởi Quyết định số06/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các công trình địa chất

13/10/2008

3

Quyết định số 06/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật các công trình địa chất

Được thay thế bởi Thông tư số11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật các công trình địa chất

20/08/2010

4

Thông tư liên tịch số37/2007/TTLT-BTC-BTNMTngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên và khoáng sản

(Đã được Bộ Tài chính công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2684/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành)

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch 40/2009/TTLT-BTC-BTNMTngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

19/4/2009

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

5

Quyết định số 04/2003/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Được thay thế bởi Quyết định số13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

10/10/2006

6

Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Được thay thế bởi Quyết định12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

07/10/2006

7

Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Được thay thế bởi Thông tư số05/2008/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

07/01/2009

8

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Được thay thế bởi Thông tư số26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

02/9/2011

9

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

Được thay thế bởi Thông tư12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại

01/6/2011

10

Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Được thay thế bởi Thông tư số13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

10/10/2009

11

Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại

Được thay thế bởi Thông tư số12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại

01/6/2011

12

Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Được thay thế bởi Thông tư số26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

02/9/2011

13

Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Được thay thế bởi Thông tư số01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

02/5/2012

14

Thông tư liên tịch số15/2005/TTLT-BTC-BTNMTngày 22 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

(Đã được Bộ Tài chính công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 82/2007/QĐ-BTCngày 15 tháng 10 năm 2007 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật)

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý Được thay thế bởi Thông tư liên tịch 45/2010/TTLT-BTC-BTNMTngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trườngnh phí sự nghiệp môi trường

12/02/2007

15

Thông tư liên tịch số114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

(Được Bộ Tài chính công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 682/QĐ-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2011 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành)

14/5/2010

16

Thông tư liên tịch số02/2007/TTLT-BCT-BTNMTngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMTngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất

01/01/2013

17

Thông tư liên tịch số35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 05 tháng 09 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội

20/10/2012

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

18

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Mã luật Khí tượng nông nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định số17/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn

14/02/2009

19

Quyết định số 18/2006/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Mã luật Khí tượng bề mặt

Được thay thế bởi Quyết định số17/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn

14/02/2009

20

Thông tư số 10/2006/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng dự án Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

Được thay thế bởi Thông tư số12/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

10/9/2010

21

Thông tư số 02/2006/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số307/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Được thay thế bởi Thông tư số11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Quyết định 245/2006/QĐ-TTgngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

04/01/2007

22

Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Được thay thế bởi Thông tư số35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

15/10/2011

23

Thông tư số 10/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Được thay thế bởi Thông tư số35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

15/10/2011

24

Thông tư liên bộ số 129/LB-TT ngày 26 tháng 3 năm 1996 của Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 819/TTg ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường

01/12/2009

25

Thông tư liên tịch số14/2005/TTLT-BTM-BTNMTngày 11 tháng 7 năm 2005 của Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-zôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn

(Đã được Bộ Công thương công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 4385/QĐ-BCT ngày 01 tháng 08 năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành)

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMTngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

01/01/2012

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

26

Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 Ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bởi Thông tư32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

20/01/2011

27

Quyết định 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

04/05/2012

28

Quyết định 08/2007/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2007 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đính chính quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được thay thế bởi Thông tư02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

04/05/2012

29

Quyết định số 05/2008/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/Q Đ-BTNMT ngày 27/2/2007 và Quyết định số08/2007/QĐ-BTNMT ngày 14/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bởi Thông tư02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

04/05/2012

30

Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

Được thay thế bởi Quyết định số10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

03/02/2009

31

Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ

Được thay thế bởi Thông tư số20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ

05/02/2013

32

Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế – kỹ thuật bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Do Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ đã được thay thế bằng Thông tư số20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ

05/02/2013

33

Quyết định số 01/2008/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 bằng ảnh vệ tinh

Được thay thế bởi Thông tư số20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ

05/02/2013

34

Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ

05/02/2013

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button