Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

Sổ quỹ tiền mặt số S07-DN dùng trong sổ quỹ hoặc kế toán tiền mặt để phản ảnh thu nhập và chi tiêu của Quỹ tiền mặt bằng Đồng Việt Nam của tập đoàn. Mẫu sổ quỹ tiền mặt ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC cập nhật những thông tin mới nhất trong hệ thống kế toán công ty.

Mẫu Sổ quỹ có mặt trên thị trường dành cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức điều hành tiền, thu, chi bằng tiền Việt Nam. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ theo Nghị định 200/2014 được các công ty bé sử dụng để phản ảnh các khoản thu, chi, tồn quỹ của công ty mình. Từ đấy đưa ra phương án và biện pháp kinh doanh thích hợp với vốn đầu tư hiện có của công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện theo dõi.

  • Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt
  • Chỉ dẫn cách lập sổ quỹ

1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ là chứng từ do thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt sử dụng để phản ảnh thu nhập, chi tiêu và số dư tiền mặt theo đơn vị tiền Việt Nam của công ty.

Sổ quỹ được cập nhật trong kỳ kế toán nảy sinh các khoản thu và cung cấp tiền mặt. Thủ quỹ là người có nhiệm vụ biên chép, điều hành, nộp và rút quỹ tiền mặt.

Việc điều chỉnh số lượng hàng tồn kho thực tiễn hoặc số sổ quỹ tiền mặt phải được tính toán hàng ngày. Nếu có sự chênh lệch, kế toán và vốn đầu tư nên coi xét lại nguyên do để khắc phục sự chênh lệch hoặc yêu cầu hành động lúc có vấn đề nảy sinh.

2. Sổ quỹ theo thông tư 200

Xem mẫu sổ quỹ theo Thông tư 200.

đơn vị: … … … … ..

Địa chỉ:… … … .

Số mẫu hình: S07 – DN
(ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 5 2014 Bộ trưởng BTC)

sổ quỹ tiền mặt

loại quỹ: …..

Ghi tháng ngày
Ngày tháng 5 trên chứng từ
số văn bản

Gicửa ải thích


Giá

3̉n ghi nhớ
tích lũy gửi tích lũy gửi sóng sót
tất cả các Tẩy E Ngày thứ nhất 2 số 3 gỗ

– Cuốn sách này có .. .. trang, từ trang 01 tới số trang ……………

– Ngày khai trường: ………

viên chức kế toán
(Tên tự ký)

– số lượng chứng chỉ hành nghề;

– Nhà hỗ trợ dịch vụ kế toán

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

buổi chiều … . tháng … . 5… ..

người điều hành
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Trường hợp là viên chức kế toán thuộc phòng kế toán thì phải nhập số công nhận công ty và tên, địa chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán. Người lập lịch là tư nhân hành nghề và ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

3. Cách tạo sổ tiền mặt

tất cả các. mục tiêu sổ tiền mặt

sổ quỹ tiền mặt Sổ giao dịch viên (hoặc kế toán tiền mặt) dùng để ghi nhận và xuất quỹ tiền mặt bằng đồng Việt Nam của công ty.

cơn mưa. Lý do và bí quyết ghi sổ quỹ tiền mặt

Cuốn sách này được mở cho Thủ quỹ. Mỗi quỹ sử dụng 1 tập hoặc 1 số trang. Sổ này còn dùng để hạch toán cụ thể quỹ tiền mặt, sổ sửa đổi có tên là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. 1 sổ kế toán tương ứng với 1 sổ kế toán được ghi song song.

– Chuẩn mực ghi sổ quỹ tiền mặt là chứng từ thu, chi xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng, 5 ghi sổ kế toán.

– Cột B: Ghi ngày nhận và phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số biên lai, số phiếu chi từ bé nhất tới phệ nhất.

– Cột E: Ghi các nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu, phiếu chi.

– Cột 1: Số vốn đã nhập.

– Cột 2: Số tiền đã chi.

– Cột 3: Số dư quỹ cuối ngày. Số dư cuối ngày phải khớp với tiền mặt trong két.

Kế toán định kỳ rà soát, đối chiếu “Sổ quỹ”, “Sổ quỹ” và ký công nhận vào cột G.

– Xem xét: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ cái kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ có thêm cột F “Các account hỗ tương” phản ảnh số account tương ứng với từng nghiệp vụ ghi nợ, ghi có trên account 111 “Tiền mặt”.

Mời độc giả tham khảo phần Kế toán thuế trong phần Biểu mẫu.

Xem thêm về bài viết

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được chuyên dụng cho thủ quỹ hoặc chuyên dụng cho kế toán tiền mặt để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong cơ chế kế toán công ty.
Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục tiêu điều hành các khoản tiền, các khoản chi thu bằng tiền Việt Nam tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 200/2014 chuyên dụng cho các công ty vừa và bé để phản ảnh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của công ty mình. Từ đấy đưa ra những phương án kinh doanh và biện pháp thích hợp với nguồn tiền có sẵn trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho đơn vị mình.
Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt
Chỉ dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt
1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?
Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được chuyên dụng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt nhằm phản ảnh tình hình chi thu, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán lúc có các khoản thu cung cấp tiền bất cứ nảy sinh. Thủ quỹ sẽ là người chịu bổn phận biên chép, điều hành cũng như nhập xuất quỹ tiền mặt.
Hoạt động kiểm kê tồn quỹ thực tiễn hay đối chiếu số liệu sổ quỹ sẽ cần được kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch thì kế toán cũng như thủ quỹ cần phải rà soát lại để xác định được nguyên do và kiến nghị các giải pháp xử lý chênh lệch hay lúc có các vấn đề nảy sinh.
2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07–DN(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: …..
Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ

Diễn giải
Số tiền
Ghi chú
Thu
Chi
Thu
Chi
Tồn
A
B

E
1
2
3
G

– Sổ này có …….. trang, đánh số từ trang 01 tới số trang ……….
– Ngày mở sổ: ……………….

Người ghi sổ(Ký, họ tên)
– Số chứng chỉ hành nghề;
– Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. 5…..
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán. Người lập biểu là tư nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
3. Cách lập sổ quỹ tiền mặt
a. Mục tiêu sổ quỹ tiền mặt
Sổ quỹ tiền mặt là sổ chuyên dụng cho thủ quỹ (hoặc chuyên dụng cho kế toán tiền mặt) để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
b. Căn cứ và bí quyết ghi sổ quỹ tiền mặt
Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng 1 sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng chuyên dụng cho kế toán cụ thể quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.
– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.
– Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.
– Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp từ bé tới phệ.
– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.
Định kỳ kế toán rà soát, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký công nhận vào cột G.
– Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Account đối ứng” để phản ảnh số hiệu Account đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Account 111 “Tiền mặt”.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt


  • #Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button