Biểu mẫu

Mẫu số 23/ĐK-TCT: Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế

Mẫu 23/ĐK-TCT: Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế là mẫu thông báo dùng cho người nộp thuế khi muốn thông báo với cơ quan thuế, cục thuế, chi cục thuế về việc ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Mẫu được được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế theo thông tư 105

Mẫu số: 23/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông số
105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020
của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số:…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

…., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Đăng ký <tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn>

________________

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ……

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã):

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):……………………………………………………………

<Trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh>:

a) Thời gian tạm ngừng:

b) Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …/…/….

c) Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …/…/….

d) Lý do tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

<Trường hợp tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn>:

a) Thời điểm tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn: Ngày …/…/…..

b) Lý do tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn: …….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Nơi nhận:

– CQT quản lý;

– Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

2. Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế theo thông tư 95

Mẫu số: 23/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………….

…………., ngày …… tháng …….. năm …….

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn
đã thông báo của người nộp thuế

Kính gửi: …………………………………………

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ………………………………………………………………………..

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………………………………..

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………../………../……….

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………./…………/………

Lý do tạm ngừng kinh doanh: ……………………………………………………………………….

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế:

Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày ………../………/……..

Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: ……………………………………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button