Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước.

Đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo quy định hiện hành. Và là thủ tục cần thiết khi lập Tờ khai thuế môn bài. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Không ghi vào khu vực này

Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS
Mã hiệu: …………
Số: ……………..

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐

Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác:…..

Số tham chiếu: ………………….

Người nộp thuế: …………………………… Mã số thuế: …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

……………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: ……………

Người nộp thay: ………………………………………………………

Địa chỉ:…………………….Quận/Huyện: ……. Tỉnh, TP: …………

Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………… hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

vào tài khoản của KBNN:……………. Tỉnh, TP: ……………………

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra Chính phủ ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phi hp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã đnh danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

S tiền VND

chương

NDKT (TM)

ĐBHC

Tng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………………………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: …………………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày….tháng….năm….

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước.

Đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo quy định hiện hành. Và là thủ tục cần thiết khi lập Tờ khai thuế môn bài. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Không ghi vào khu vực này

Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS
Mã hiệu: …………
Số: ……………..

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐

Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác:…..

Số tham chiếu: ………………….

Người nộp thuế: …………………………… Mã số thuế: …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

……………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: ……………

Người nộp thay: ………………………………………………………

Địa chỉ:…………………….Quận/Huyện: ……. Tỉnh, TP: …………

Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………… hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

vào tài khoản của KBNN:……………. Tỉnh, TP: ……………………

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra Chính phủ ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phi hp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã đnh danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

S tiền VND

chương

NDKT (TM)

ĐBHC

Tng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………………………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: …………………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày….tháng….năm….

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button