Biểu mẫu

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1.  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là gì?

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là mẫu xun cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.

2. Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Mẫu số: 32/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: …….

V/v Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…., ngày … tháng … năm …

Kính gửi:……………….

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):………………………..

2. Mã số thuế:………………………..

3. Địa chỉ nơi thường trú (ghi theo đăng ký thuế):………………………..

4. Địa chỉ hiện tại (nếu có):………………………..

5. Thông tin đại lý thuế (nếu có):………………………..

a) Tên:………………………..

b) Mã số thuế:………………………..

c) Số hợp đồng đại lý thuế: ngày ký hợp đồng:

6. Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân:

………………………………………..

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button