Biểu mẫu

Mẫu 30/ĐK-TCT: Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến là gì?

Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến là mẫu dung để sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh.

2. Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

Mẫu số: 30/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: …….

V/v Đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…., ngày … tháng … năm …

Kính gửi:…………………………

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):…………………..

2. Mã số thuế:…………………..

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế):…………………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):…………………..

5. Thông tin đại lý thuế (nếu có):…………………..

a) Tên:…………………..

b) Mã số thuế của đại lý thuế:…………………..

c) Số hợp đồng đại lý thuế: ngày ký hợp đồng:…………………..

6. Lý do đăng ký chuyển địa điểm:…………………..

…………………..

7. Hồ sơ đính kèm:

……………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page