Wiki

Top 22 Would You Like Me To

トピックwould you like me toに関する情報と知識をお探しの場合は、mobitool.netチームが編集および編集した次の記事と、次のような他の関連トピックを参照してください。

would you like me to

キーワードの画像: would you like me to

would you like me toに関する最も人気のある記事

1. [LỜI GIẢI] “Would you like me to send this package for you?” – B

 • 作成者: tuhoc365.vn

 • レビュー 4 ⭐ (28352 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 [LỜI GIẢI] “Would you like me to send this package for you?” – B Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.“Would you like me to send.

 • 一致する検索結果: “Would you like me to send this package for you?” – B: “______”

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of tuhoc365.vn

2. Would you like me to send this package for you? – Khóa học

 • 作成者: khoahoc.vietjack.com

 • レビュー 3 ⭐ (5258 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to send this package for you? – Khóa học Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. “Would you …

 • 一致する検索結果: “Would you like me to send this package for you?” – “___________”

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of khoahoc.vietjack.com

3. WOULD YOU LIKE…? | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh …

 • 作成者: dictionary.cambridge.org

 • レビュー 4 ⭐ (31756 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 WOULD YOU LIKE…? | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh … Would you like me to take you in the car? SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ. Linguistics: question words & expressions.

 • 一致する検索結果: Thêm would you like…? vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of dictionary.cambridge.org

4. Cấu trúc would you like trong tiếng Anh I Cấu trúc, Bài tập

 • 作成者: langmaster.edu.vn

 • レビュー 4 ⭐ (33669 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Cấu trúc would you like trong tiếng Anh I Cấu trúc, Bài tập Ví dụ: – Would you like to dance with me? (Bạn có muốn cùng nhảy với mình không)?. – What would you like …

 • 一致する検索結果: – What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work (Bill thích gì? – Anh ta thích đi xem phim sau khi làm việc)

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of langmaster.edu.vn

5. Would you like me _____ now? – Trắc nghiệm Online

 • 作成者: tracnghiem.net

 • レビュー 4 ⭐ (35710 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me _____ now? – Trắc nghiệm Online Would you like me _____ now? A. go. B. to go. C. going. D. to going. Sai B là đáp án đúng Xem lời giải. Chính xác Xem lời giải.

 • 一致する検索結果: Would you like + to V(infinitive)

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of tracnghiem.net

6. – A: “Would you like me to send this package for you?”. – B: “”.

 • 作成者: moon.vn

 • レビュー 4 ⭐ (32180 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 – A: “Would you like me to send this package for you?”. – B: “”. – A: “Would you like me to send this package for you?”. – B: “______”. A. That would be nice. Any problems? B. Yes, please, if you don’t mind. C. I’m sorry, but …

 • 一致する検索結果:
  Shophouse 41, Số 8, Ngõ 25, Nguyễn Chánh
  KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy,
  Hà Nội

  Phone: 02432 99 98 98
  Email: moon@moon.vn

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of moon.vn

7. Would you like me to you a lift to the station? – Moon.vn

 • 作成者: moon.vn

 • レビュー 3 ⭐ (9215 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to you a lift to the station? – Moon.vn ID 525374. Would you like me to you a lift to the station? A. do B. make C. have D. give.

 • 一致する検索結果:
  Shophouse 41, Số 8, Ngõ 25, Nguyễn Chánh
  KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy,
  Hà Nội

  Phone: 02432 99 98 98
  Email: moon@moon.vn

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of moon.vn

8. A: Would you like me to send this package for you?” – B

 • 作成者: hoctapsgk.com

 • レビュー 3 ⭐ (1474 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 A: Would you like me to send this package for you?” – B A: “Would you like me to send this package for you?” – B: “______” Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng …

 • 一致する検索結果:
  Tiếng Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh (chính từ "Angle" lại bắt nguồn từ bán đảo Anglia (Angeln) bên bi…

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoctapsgk.com

9. Kiến thức về cấu trúc Would you like trong tiếng anh mới nhất …

 • 作成者: topicanative.edu.vn

 • レビュー 3 ⭐ (10578 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Kiến thức về cấu trúc Would you like trong tiếng anh mới nhất … Would you like tea or coffee? (Bạn có muốn trà hay cà phê?) Would you like to dance with me? (Bạn có muốn cùng nhảy với mình không?) What would …

 • 一致する検索結果: 3. How …… your coffee?
  A. would like
  B. you would like
  C. would you like to
  D. would you like

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of topicanative.edu.vn

10. would you like me to do that for you dịch – Tôi yêu bản dịch

 • 作成者: vi4.ilovetranslation.com

 • レビュー 3 ⭐ (1222 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 would you like me to do that for you dịch – Tôi yêu bản dịch would you like me to do that for you. would you like me to do that for you. 36/5000. Phát hiện ngôn ngữ, Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan …

 • 一致する検索結果: Copyright ©2022 I Love Translation. All reserved.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of vi4.ilovetranslation.com

11. Cấu trúc would you like trong Tiếng Anh [kèm bài tập thực hành]

 • 作成者: ise.edu.vn

 • レビュー 4 ⭐ (33715 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Cấu trúc would you like trong Tiếng Anh [kèm bài tập thực hành] Honey, would you like a cup of tea? Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order. I’m sorry, but …

 • 一致する検索結果: Cấu trúc Would you like trong Tiếng Anh là điểm ngữ pháp khá quan trọng. Các mẫu câu sử dụng would you like thường thể hiện lời mời, đề nghị hoặc hỏi thăm về mong muốn, ước mơ của đối phương khi giao tiếp. Hiện tại, bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng cấu […]

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of ise.edu.vn

12. – Would you like me to send this package for you? – ______.

 • 作成者: hoc247.net

 • レビュー 4 ⭐ (24615 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 – Would you like me to send this package for you? – ______. Câu hỏi: – Would you like me to send this package for you? – ______. A. That would be nice. Any problems?

 • 一致する検索結果: – Would you like me to send this package for you? – _______.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoc247.net

13. Would you like me to get you something to drink?

 • 作成者: hoidap247.com

 • レビュー 3 ⭐ (16874 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to get you something to drink? ·

 • 一致する検索結果: Would you like me to get you something to drink? – ______A. That would be niceB. No, I’m sorryC. That’s too badD. My pleasure

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoidap247.com

14. Would you like me to call the police? -> I’ll call câu hỏi 2965898

 • 作成者: hoidap247.com

 • レビュー 3 ⭐ (18915 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to call the police? -> I’ll call câu hỏi 2965898 Would you like me to call the police? -> I’ll call câu hỏi 2965898 – hoidap247.com.

 • 一致する検索結果: Would you like me to call the police `?`

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoidap247.com

15. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate …

 • 作成者: hamchoi.vn

 • レビュー 4 ⭐ (37543 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate … “Would you like me to get you a taxi?” “______”. Quảng cáo. A. Yes, please, if it’s no bother …

 • 一致する検索結果: “Would you like me to get you a taxi?” “__________”

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hamchoi.vn

16. 1 would you like/me/post/letters for you … – Hoc24

 • 作成者: hoc24.vn

 • レビュー 4 ⭐ (22065 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 1 would you like/me/post/letters for you … – Hoc24 1-Would you like me to post some letters for you? 2-Last week, she took her children to the zoo. 3-Although he is poor, he is generous.

 • 一致する検索結果: 9.I didn't feel like ……………… (work) so I suggested ……………… (spend) the day in the park.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoc24.vn

17. Would you like me to bring: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa …

 • 作成者: vi.opentran.net

 • レビュー 3 ⭐ (19769 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to bring: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa … Would you like me to bring – trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng. Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch.

 • 一致する検索結果: Error message sent successfully!

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of vi.opentran.net

18. do you want me to or would you like me to? – TextRanch

 • 作成者: textranch.com

 • レビュー 4 ⭐ (37210 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 do you want me to or would you like me to? – TextRanch If someone could explain these sentences to me – as to how they work and why – that would be … IMPROVE YOUR ENGLISH. 3 reasons to join our newsletter: Improve …

 • 一致する検索結果: Like us on Facebook by clicking the like button below:

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of textranch.com

19. would you like…? – MarvelVietnam

 • 作成者: marvelvietnam.com

 • レビュー 4 ⭐ (31510 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 would you like…? – MarvelVietnam Would you like me to take you in the car? SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ. Linguistics: question words & expressions.

 • 一致する検索結果:
  Xem thêm các kết quả về
  Does Anyone Like Me Nghĩa Là Gì

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of marvelvietnam.com

20. Would you like me to get you something to drink? ~I/ Choose …

 • 作成者: loga.vn

 • レビュー 4 ⭐ (37634 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to get you something to drink? ~I/ Choose … Choose the best answer to complete each of the following sentences: Would you like me to get you something to drink? ~I/ Choose the best answer to comeplete …

 • 一致する検索結果: Put the words in brackets into the correct form: I like this bag because it is made of(nature)………….. materials.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of loga.vn

21. “Would you like me to get a taxi?” “______” A. Yes, please, if …

 • 作成者: vietjack.online

 • レビュー 4 ⭐ (28533 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 “Would you like me to get a taxi?” “______” A. Yes, please, if … Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges “Would you like me to …

 • 一致する検索結果: “Would you like me to get a taxi?” “__________”

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of vietjack.online

22. Would you like me to turn offyour computer? – Tiếng Anh Lớp 7

 • 作成者: lazi.vn

 • レビュー 3 ⭐ (16031 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Would you like me to turn offyour computer? – Tiếng Anh Lớp 7 Nội dung dịch tự động từ ảnh —– 17.- “Would you like me to turn offyour computer? I’ll do it myself.” B. Yes, please. A. No, thanks

 • 一致する検索結果: Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of lazi.vn

would you like me toの手順

Check Also
Close
Back to top button