Tụ điện

Giới thiệu về tụ điện: Tụ điện là một thành phần có khả năng hoặc “khả năng thu nhận” lưu trữ năng lượng dưới dạng điện tích tạo ra hiệu số điện thế (Sự khác nhau về điện thế giữa 2 điểm làm phát sinh ra donhg điện)

Back to top button