Mạch DC

Lý thuyết mạch DC Mối quan hệ cơ bản giữa điện áp, dòng điện và điện trở trong một mạch điện hoặc điện tử được gọi là Định luật Ôm.

Back to top button