Bộ tạo dao động

Bộ tạo dao động là các mạch điện tử tạo ra dạng sóng tuần hoàn liên tục ở một tần số chính xác.

Bộ tạo dao động chuyển đổi đầu vào DC (điện áp cung cấp) thành đầu ra AC (dạng sóng), có thể có nhiều dạng sóng và tần số khác nhau có thể phức tạp về bản chất hoặc sóng hình sin đơn giản tùy theo ứng dụng.

Back to top button