Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Mobitool sẽ giới thiệu đến quý giáo viên, các giáo viên và các em học trò lớp 11 Đề thi KSCL môn Toán lớp 3 lần 3 5 2020 – 2021 của trường THPT Dondau. Đề thi này có đáp án là 102.

THPT Dondau-Vĩnh Phúc trích dẫn đề thi thử môn toán lớp 3, lớp 11 từ 5 2020 tới 5 2021:
Tìm câu sai trong câu sau.
A. Vì AB BC CD DA nên 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc 1 mặt phẳng.
B. I là trung điểm của đoạn AB nên từ điểm O nào có thể lấy được 1 OI OAOBx.
C. Ước tính 3 vectơ ABACAD đồng phẳng từ hệ thức AB AC AD 2 8.
D. NM NP bằng 0 nên N là trung điểm của MP.
+: Cho dãy số (un) xác định bởi số hạng tổng quát 2 1 3 1 nnu n. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Dãy (un) là dãy có giới hạn giảm dần. B. Dãy (un) là dãy có giới hạn tăng dần.
C. Dãy (un) là dãy ko giới hạn giảm dần. D. Dãy số (un) là dãy số tăng trưởng ko giới hạn.
+ Hình tứ diện đều ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần là lượt trung điểm của AB, BC, CD, DA, BD và AC. 4 điểm nào sau đây cùng nằm trong 1 mặt phẳng?
A. P, R, C, Q B. M, Q, P, S C. M, N, B, P D. M, S, R, P.

Tệp từ (Dành cho quý bà con): Tải xuống


..

Xem thêm về bài viết

Đề KSCL Toán 11 lần 3 5 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

[rule_3_plain]

Mobitool giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 11 đề KSCL Toán 11 lần 3 5 học 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án mã đề 102.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 lần 3 5 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây:
A. Vì AB BC CD DA nên 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc 1 mặt phẳng.
B. Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ 1 điểm O bất kì ta có 1 OI OA OB x.
C. Từ hệ thức AB AC AD 2 8 ta suy ra 3 véc tơ AB AC AD đồng phẳng.
D. Vì NM NP 0 nên N là trung điểm của MP.
+ : Cho dãy số (un) được xác định bằng số hạng tổng quát 2 1 3 1 n n u n. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Dãy (un) là dãy số giảm và bị chặn. B. Dãy (un) là dãy số tăng và bị chặn.
C. Dãy (un) là dãy số giảm và ko bị chặn. D. Dãy (un) là dãy số tăng và ko bị chặn.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần là lượt trung điểm của AB, BC, CD, DA, BD, AC. 4 điểm nào sau đây đồng phẳng?
A. P, R, C, Q B. M, Q, P, S C. M, N, B, P D. M, S, R, P.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #KSCL #Toán #lần #5 #trường #THPT #Đồng #Đậu #Vĩnh #Phúc


  • #Đề #KSCL #Toán #lần #5 #trường #THPT #Đồng #Đậu #Vĩnh #Phúc
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button