Giáo Dục

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT – Đầy đủ các môn

Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 diễn ra trong 2 ngày 7/7 – 8/7/2021. Sáng 7/7 thi môn Văn, chiều thi môn Toán. Còn sáng ngày 8/7 thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân), chiều thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn và Tiếng Trung Quốc).

Sáng ngày 10/6/2021, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021. Vậy mời các em cùng theo dõi để so sánh với kết quả bài thi của mình:

Contents

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 – Đầy đủ các môn

  • Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 (Tất cả các mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Vật lí (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Giáo dục công dân (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Địa lý (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán (Full 24 mã đề)
  • Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Văn

Đáp án các môn thi trắc nghiệm THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Văn THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2021 chính thức

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.B
31.C32.D33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.D18.D19.A20.B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 403

1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.B

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 404

1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.13. C14.B15.D16. D17.A18.B19. C20. B
21.D22.A23.C24.C25.D26.C27.C28.A29.C30.B
31. A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 405

1. D2. C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11. D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20.B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 406

1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20.A
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27. C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.40.A
41D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 407

1.A2. C3.D4.A5.C6.D7.A8.B9.A10.C
11. B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.C28.D29.A30.B
31.D32.D33.D34.B35.C36.D37.A38.A39.D40.A
41B42.D43.A44.D45.C46.D47.A48.A49.C50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.C28.D29.A30.B
31.D32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14.A15. A16. D17.B18.B19.A20.A
21.D22.D23.A24.A25.B26.A27.D28.D29.D30.B
31.D32.B33.B34.A35.D36. D37.B38.B39.B40.A
41B42.D43.A44.A45.B46.A47. D48.C49.A50.A

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 410

1.D2.D3.A4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.D17.B18.A19.B20.B
21.C22.B23.C24.B25.B26.D27.B28.A29.A30.D
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.B40.A
41C42.D43.C44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.A

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 411

1. B2.A3. C4.D5.B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12.A13. C14. D15. C16. B17.C18. C19. D20. C
21.C22.C23.24.D25. B26. D27. B28. C29. D30. B
31.D32.B33.A34.B35.B36.A37.B38.B39.A40.C
41D42.B43.A44.A45. A46. C47. C48. A49. C50. D

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 412

1.D2.A3.B4B.5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20.C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.B40.B
41B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 413

1.D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20.A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 414

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.A20. C
21.D22.A23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41 C42.D43.B44.B45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 415

1. A2.D3.D4. B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20.D
21. C22. C23. D24.B25.B26. D27.D28. D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 416

1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20.B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.C36.B37.B38.C39.C40.B
41D42.D43.D44.B45D46.C47.B48.D49.C50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.D19.D20.D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 418

1.B2.C3.A4.D5.C6.D7.D8.C9.C10.A
11.D12.D13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.C40.D
41A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 419

1.D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10D.
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.D20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29. A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.8.A9.D10.D
11.C12.D13.D14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41C42.B43.D44.D45.A46.B47A.48.C49.A50. B

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 421

1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A
11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B
21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A30. D
31. C32. C33. A34. A35. A36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. A43. C44. A45. B46. B47. A48. C49. A50. B

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 422

1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.c15.B16.D17.D18.C19.B20.D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50. C

Đáp án môn Tiếng Anh – Mã đề 424

1.D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.D20.A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41C42.C43.D44.C45.D46.B47.D48.B49.C50.B

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 301

1-D2-A3-A4-B5-A
6-B7-B8-D9-B10-D
11-C12-C13-A14-D15-A
16-B17-C18-D19-C20-B
21-C22-A23-D24-B25-D
26-A27-D28-C29-B30-D
31-C32-D33-A34-C35-B
36-B37-D38-B39-C40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 302

1-D2-A3-B4-D5-A
6-D7-A8-C9-C10-B
11-A12-B13-B14-C15-D
16-A17-C18-A19-C20-B
21-A22-D23-B24-A25-D
26-D27-B28-A29-A30-D
31-C32-C33-B34-D35-D
36-C37-D38-B39-D40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 303

1-B2-C3-C4-C5-A
6-D7-B8-C9-A10-B
11-C12-C13-D14-A15-B
16-B17-D18-B19-D20-C
21-A22-B23-B24-D25-C
26-A27-A28-D29-B30-B
31-D32-C33-D34-D35-A
36-B37-D38-A39-B40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 304

1-D2-C3-C4-B5-A
6-B7-B8-A9-A10-B
11-C12-A13-D14-C15-D
16-C17-A18-C19-D20-C
21-B22-D23-C24-B25-A
26-A27-C28-D29-B30-B
31-C32-C33-A34-A35-B
36-A37-C38-B39-D40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 305

1-B2-B3-D4-B5-A
6-C7-B8-D9-A10-C
11-B12-C13-C14-D15-C
16-A17-B18-C19-D20-A
21-B22-D23-C24-D25-C
26-B27-D28-D29-D30-C
31-D32-B33-D34-D35-C
36-B37-C38-D39-B40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 306

1-D2-A3-D4-A5-D
6-A7-B8-B9-B10-C
11-A12-A13-C14-D15-D
16-B17-A18-C19-D20-B
21-D22-A23-D24-D25-A
26-B27-C28-C29-A30-D
31-D32-B33-B34-C35-C
36-C37-B38-A39-C40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 307

1-C2-A3-A4-C5-D
6-B7-A8-C9-C10-D
11-D12-B13-B14-C15-A
16-A17-C18-D19-A20-A
21-B22-D23-A24-B25-B
26-D27-A28-C29-D30-D
31-A32-B33-B34-C35-C
36-C37-B38-D39-C40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 308

1-D2-C3-A4-C5-A
6-B7-A8-A9-C10-D
11-C12-B13-B14-A15-A
16-B17-A18-A19-B20-D
21-A22-B23-D24-B25-D
26-D27-D28-B29-B30-A
31-A32-D33-D34-D35-B
36-D37-B38-D39-D40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 309

1-C2-A3-C4-D5-D
6-C7-C8-C9-D10-A
11-B12-B13-C14-A15-A
16-C17-D18-B19-B20-C
21-C22-D23-D24-B25-A
26-A27-D28-D29-A30-A
31-B32-B33-D34-D35-A
36-C37-C38-B39-B40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 310

1-D2-A3-B4-B5-C
6-A7-A8-D9-C10-D
11-C12-A13-D14-B15-B
16-D17-B18-B19-B20-C
21-D22-B23-C24-B25-D
26-D27-B28-D29-D30-B
31-C32-C33-C34-B35-C
36-B37-D38-C39-C40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 311

1-B2-D3-C4-D5-D
6-C7-D8-A9-C10-A
11-D12-A13-B14-A15-D
16-A17-D18-B19-B20-C
21-A22-C23-D24-C25-A
26-B27-A28-B29-C30-D
31-C32-A33-B34-B35-A
36-B37-A38-B39-C40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 312

1-C2-D3-B4-C5-C
6-C7-D8-B9-D10-C
11-D12-A13-A14-D15-B
16-D17-A18-B19-D20-A
21-A22-B23-B24-A25-C
26-D27-B28-C29-D30-A
31-A32-C33-B34-A35-A
36-C37-A38-C39-B40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 313

1-B2-D3-B4-A5-A
6-C7-A8-C9-B10-C
11-D12-D13-D14-C15-C
16-A17-C18-D19-D20-C
21-D22-A23-C24-D25-B
26-A27-D28-B29-B30-B
31-D32-A33-B34-B35-B
36-C37-A38-C39-A40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 314

1. D2. A3. D4. C5. B6. A7. B8. D9. A10. A
11. A12. C13. D14. B15. B16. D17. A18. C19. D20. C
21. A22. D23. C24. A25. C26. A27. A28. D29. C30. D
31. A32. D33. C34. A35. C36. A37. C38. A39. C40. D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 315

1-B2-A3-D4-D5-C
6-C7-C8-D9-D10-B
11-A12-A13-D14-D15-A
16-B17-B18-A19-A20-C
21-A22-D23-B24-D25-B
26-B27-A28-B29-A30-A
31-D32-A33-C34-C35-C
36-D37-C38-D39-B40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 316

1-B2-A3-D4-D5-A
6-D7-B8-C9-D10-A
11-A12-C13-C14-C15-D
16-A17-B18-C19-C20-C
21-A22-A23-D24-D25-B
26-D27-C28-B29-D30-B
31-C32-C33-A34-D35-B
36-A37-C38-B39-A40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 317

1- C2- C3- B4- C5- D6- A7- A8- C9- A10- B
11- A12-A13- A14-B15- B16-D17- D18- A19- B20- B
21- D22- A23- D24- A25- D26- D27- B28- B29- A30- D
31- D32- B33- A34- D35- D36- B37- A38- D39- B40- A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 318

1-B2-C3-C4-C5-B
6-C7-C8-D9-D10-B
11-A12-A13-D14-D15-A
16-B17-B18-A19-A20-C
21-A22-D23-B24-D25-B
26-B27-A28-B29-A30-A
31-B32-A33-C34-C35-C
36-D37-C38-D39-B40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 319

1-B2-D3-D4-B5-A
6-D7-C8-A9-D10-D
11-A12-D13-D14-D15-B
16-A17-B18-C19-C20-C
21-D22-C23-B24-C25-B
26-B27-D28-C29-C30-A
31-D32-A33-C34-A35-B
36-C37-B38-C39-A40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 320

1-C2-D3-A4-A5-A
6-C7-D8-C9-D10-C
11-C12-C13-D14-C15-B
16-B17-D18-C19-A20-C
21-C22-D23-B24-D25-B
26-D27-D28-C29-A30-D
31-A32-C33-D34-A35-A
36-B37-A38-D39-C40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 321

1-B2-A3-A4-D5-D
6-C7-B8-B9-B10-C
11-A12-C13-C14-C15-A
16-C17-C18-A19-D20-A
21-B22-B23-D24-D25-B
26-C27-D28-A29-D30-D
31-A32-B33-B34-D35-B
36-B37-D38-A39-A40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 322

1-D2-A3-C4-D5-C
6-A7-A8-C9-B10-B
11-D12-C13-D14-A15-B
16-B17-B18-D19-D20-D
21-A22-B23-C24-C25-A
26-A27-D28-D29-C30-B
31-A32-C33-D34-D35-C
36-B37-A38-A39-D40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 323

1. A2. C3. A4. A5. C6. B7. D8. B9. A10. A
11. B12. C13. B14. D15. B16. D17. A18. C19. B20. D
21. A22. D23. A24. C25. C26. A27. A28. B29. C30. D
31. B32. D33. D34. D35. B36. B37. C38. B39. B40. D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 324

1-B2-A3-D4-C5-D
6-A7-B8-D9-B10-C
11-B12-B13-A14-A15-B
16-A17-D18-A19-C20-A
21-C22-D23-B24-B25-C
26-D27-D28-A29-C30-A
31-B32-C33-D34-C35-B
36-C37-D38-C39-D40-B

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Vật lí

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 201

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. B32. D33.D34. D35. A36. D37. A38. D39. C40. C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 202

1. D2. C3. A4. B5. B6. C7. B8. C9. C10. B
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. A19. D20. D
21. B22. C23. D24. C25. A26. B27. A28. D29. A30. A
31. D32. B33. A34. D35. D36. A37. C38. D39. A40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 203

1-B6-A11-A16-C21-D26-A31-C36-C
2-B7-D12-B17-B22-D27-A32-B37-D
3-C8-A13-B18-C23-A28-B33-D38-B
4-A9-D14-C19-A24-D29-A34-D39-D
5-C10-D15-C20-C25-D30-B35-B40-C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 204

1-A6-C11-C16-B21-C26-D31-B36-B
2-A7-A12-B17-C22-A27-A32-D37-A
3-D8-D13-C18-B23-A28-B33-B38-D
4-D9-A14-C19-B24-C29-C34-C39-D
5-C10-D15-C20-A25-A30-B35-D40-D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 205

1. B2. A3. B4. C5.C6. C7. B8. B9.C10. D
11. A12. A13. B14. D15. A16. D17. C18.C19.D20.B
21. D22. A23. C24. C25. D26. A27. A28. D29. D30. C
31. A32. D33. B34. C35. B36. A37. C38. B39. D40. D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 206

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B8. D9.A10.C
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C
31. C32. B33. A34. C35. A36.B37.C38. A39. D40.B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 207

1. B2.D3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. B32. A33. C34. A35. C36. A37. C38. A39. B40. C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 208

1-D6-D11-C16-B21-C26-D31-D36-B
2-A7-B12-B17-B22-B27-B32-A37-B
3-D8-A13-D18-D23-A28-A33-D38-C
4-C9-C14-C19-B24-B29-D34-A39-A
5-A10-C15-C20-D25-D30-A35-C40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 209

1.A2. D3. B4. C5. B6. A7.A8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A33. D34. D35. B36. A37. D38. A39.C40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 210

1-A6-D11-D16-D21-A26-B31-A36-C
2-C7-B12-B17-B22-B27-C32-C37-C
3-A8-D13-D18-C23-C28-D33-D38-B
4-C9-B14-A19-D24-B29-C34-B39-A
5-D10-A15-D20-C25-C30-A35-A40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 211

1. B2. C3. C4. D5. C6. A7. A8. D9. C10. C
11. B12. C13. C14. D15. A16. B17. D18. C19. B20. D
21. B22. C23. A24. D25. C26. A27. D28. D29. B30. D
31. D32. A33. A34. D35. B36. B37. D38. B39. B40. A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 212

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C33. B34. B35. B36. C37. D38. C39. A40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 213

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D14.A15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31.C32.D33.B34.B35.B36.B37.C38.C39.D40.A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 214

1-C6-B11-B16-D21-B26-A31-B36-
2-C7-C12-C17-B22-C27-A32-C37-C
3-A8-B13-A18-A23-D28-A33-A38-B
4-D9-C14-C19-B24-C29-B34-C39-A
5-C10-D15-B20-A25-B30-C35-B40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 215

1- B6-C11-C16-A21-A26-C31-B36-D
2-D7-D12-C17-A22-A27-C32-B37-B
3-D8-A13-B18-C23-B28-D33-A38-A
4-C9-B14-A19-D24-B29-B34-B39-D
5-B10-C15-C20-D25-B30-C35-D40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 216

1. D2. C3. B4.B5. C6. C7. A8. A9. A10.C
11. B12.D13. B14. D15. B16. B17.B18. A19. A20. D
21. D22. A23. D24. D25. B26. D27. B28. A29. A30. A
31.B32.A33.B34.D35.B36.C37.B38.A39.D40.D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32. C33. B34. B35. A36.D37. C38. B39. D40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 218

1-C6-D11-B16-C21-C26-D31-B36-A
2-A7-D12-D17-C22-C27-D32-A37-C
3-C8-D13-D18-A23-C28-D33-D38-B
4-A9-A14-C19-B24-B29-A34-C39-A
5-D10-A15-B20-D25-D30-A35-A40-C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 219

1-A6-D11-B16-A21-C26-D31-D36-D
2-D7-D12-D17-B22-C27-D32-C37-D
3-B8-A13-C18-D23-C28-C33-C38-C
4-A9-A14-A19-C24-A29-D34-A39-C
5-A10-C15-A20-A25-A30-A35-D40-B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 220

1. D2. B3. D4. C5. B6. D7. B8. B9. D10. C
11. D12. A13. D14. A15. C16. D17. C18. C19. A20. D
21. A22. C23.C24. A25. D26. D27. C28. A29. A30. C
31. C32. A33. D34. A35. A36. A37. C38. D39. D40. A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 221

1-B6-C11-A16-B21-B26-B31-B36-D
2-A7-D12-A17-C22-C27-B32-C37-D
3-C8-D13-A18-D23-B28-C33-B38-C
4-C9-D14-D19-C24-D29-D34-B39-B
5-D10-C15-C20-C25-B30-C35-D40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 222

1-B6-C11-C16-D21-D26-B31-A36-D
2-A7-C12-D17-C22-A27-B32-A37-C
3-B8-A13-D18-C23-B28-C33-C38-B
4-B9-D14-D19-C24-C29-C34-D39-A
5-A10-B15-A20-A25-A30-B35-D40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 223

1. B2. A3. A4. D5. C6. B7. A8. B9. A10. D
11. D12. D13. B14. B15. B16. C17. C18. D19. C20. B
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. D28. B29. C30. B
31. B32. C33. C34. B35. C36. D37. C38. B39. B40. D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 224

1-A6-B11-B16-B21-D26-B31-C36-B
2-D7-A12-A17-C22-B27-B32-A37-B
3-B8-D13-C18-B23-A28-A33-C38-A
4-D9-A14-C19-D24-A29-C34-D39-C
5-C10-A15-A20-A25-C30-C35-C40-C

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 201

81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.C88.A89.B90.A
91.D92.A93.D94.B95.B96.D97.B98.C99.B100.D
101.D102.B103.D104.C105.C106.B107.B108.C109.B110.C
111.B112.B113.A114.B115.C116.D117.C118.D119.B120.D

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 202

81.C82.B83.A84.B85.C86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.D93.D94.A95.C96.A97.C98.A99.C100.B
101.D102.D103.A104.A105.D106.B107.A108.A109.D110.B
111.A112.D113.D114.A115.B116.B117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 203

81.C82.B83.D84.B85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.D93.C94.B95.A96.C97.C98.A99.A100.D
101.C102.D103.A104.D105.C106.D107.D108.D109.A110.A
111.A112.C113.C114.D115.B116.D117.C118.D119.B120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 204

81.B82.B83.A84.A85.A86.A87.A88.D89.A90.C
91.A92.C93.C94.A95.B96.B97.C98.A99.B100.C
101.D102.D103.C104.C105.D106.D107.B108.D109.D110.B
111.D112.A113.D114.D115.A116.B117.C118.B119.C120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 205

81-B82-A83-D84-D85-B86-C87-B88-B89-A90-A
91-B92-A93.C94-D95-D96-C97-B98-B99-C100-A
101-A102-B103-D104-B105-C106-A107-C108-C109-C110-D
111-C112-D113-C114-D115-A116-C117-A118-D119-D120-D

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 206

81-C82-A83-B84-B85-C
86-D87-C88-A89-C90-C
91-A92-C93-B94-D95-D
96-D97-C98-C99-D100-D
101-B102-B103-A104-B105-B
106-B107-C108-B109-C110-D
111-D112-B113-D114-A115-C
116-D117-D118-A119-B120-B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 207

81-A82-B83-B84-C85-C
86-A87-C88-B89-A90-D
91-D92-B93-C94-C95-A
96-C97-B98-A99-D100-D
101-B102-C103-D104-A105-B
106-B107-B108-D109-C110-B
111-112-C113-C114-C115-
116-D117-A118-B119-120-

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 208

81.B82.A83.A84.C85.A86.D87.A88.B89.A90.B
91.B92.B93.D94.C95.B96.C97.B98.A99.A100.C
101.B102.C103.D104.C105.D106.D107.D108.A109.D110.C
111.B112.B113.C114.115.C116.A117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 209

81.A82.D83.B84.C85.A86.B87.A88.B89.B90.A
91.C92.D93.C94.C95.D96.C97.B98.C99.A100.D
101.A102.C103.B104.D105.A106.A107.B108.A109.D110.D
111.D112.A113.B114.D115.C116.D117.B118.C119.B120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 210

81.C82.A83.D84.D85.B86.D87.B88.A89.D90.B
91.B92.A93.D94.B95.D96.D97.C98.D99.D100.C
101.A102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.A109.A110.B
111.A112.D113.D114.C115.B116.B117.A118.C119.B120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 211

81.D82.B83.B84.C85.C86.A87.C88.D89.C90.C
91.A92.A93.D94.D95.C96.A97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.C104.B105.B106.C107.C108.D109.D110.D
111.B112.B113.A114.B115.A116.B117.B118.A119.D120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 212

81.C82.C83.A84.D85.A86.A87.D88.C89.B90.C
91.C92.B93.D94.C95.A96.B97.C98.B99.D100.D
101.B102.B103.D104.B105.D106.B107.A108.C109.A110.D
111.D112.A113.B114.C115.D116.B117.A118.B119.D120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 213

81. C82. A83. B84. D85. A86. B87. B88. A89. A90. B
91. D92. C93.D94.A95. D96. A97. C98. A99. D100. A
101. C102. B103. C104. A105. D106. B107. B108. B109. C110. D
111.C112.D113.D114.B115.B116.A117.C118.C119.D120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 214

81.B82.A83.C84.C85.A86.D87.A88.A89.C90.B
91.C92.D93.A94.D95.B96.B97.A98.D99.A100.B
101.A102.C103.A104.A105.D106.D107.B108.D109.D110.A
111.B112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.D119.B120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 215

81.D82.D83.C84.A85.B86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.B93.A94.A95.C96.A97.B98.A99.C100.A
101.C102.B103.B104.C105.B106.C107.C108.C109.A110.C
111.A112.C113.A114.D115.A116.B117.C118.A119.B120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 216

81.C82.D83.D84.B85.A86.D87.B88.A89.B90.A
91.C92.C93.D94.A95.A96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.C103.B104.A105.B106.C107.D108.A109.B110.A
111.D112.B113.A114.D115.C116.A117.A118.C119.C120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32. C33. B34. B35. A36.D37. C38. B39. D40. B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 218

81.D82.C83.A84.B85.D86.C87.B88.C89.B90.A
91.C92.B93.A94.D95.B96.D97.A98.D99.A100.B
101.B102.C103.C104.B105.D106.B107.B108.A109.C110.D
111.C112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.C119.A120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 219

81-C82-B83-D84-A85-B86-C87-C88-B89-D90-B
91-A92-D93.A94-C95-A96-C97-C98-D99-D100-B
101-B102-D103-D104-B105-B106-C107-D108-B109-B110-C
111-D112-B113.A114-D115-C116-A117-A118-C119-C120-B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 220

81.C82.D83.D84.A85.B86.D87.C88.A89.D90.C
91.C92.B93.B94.B95.C96.A97.A98.B99.B100.B
101.A102.C103.A104.B105.A106.B107.C108.C109.C110.A
111.D112.C113.C114.B115.C116.B117.A118.A119.B120.B

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 221

81.D82.A83.A84.D85.C86.B87.B88.B89.D90.B
91.A92.B93.C94.B95.D96.C97.B98.A99.D100.C
101.A102.B103.D104.D105.C106.A107.D108.D109.D110.C
111.A112.C113.C114.D115.C116.C117.D118.D119.D120.A

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 222

81.A82.A83.B84.B85.D86.C87.C88.A89.C90.C
91.A92.D93.A94.C95.D96.D97.D98.B99.D100.D
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.A108.A109.D110.D
111.C112.A113.C114.B115C.116.D117.C118.B119.B120.D

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 223

81.C82.D83.B84.B85.C86.A87.C88.A89.C90.C
91.C92.A93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.B100.B
101.D102.A103.D104.C105.C106.A107.B108.D109.C110.B
111.A112.D113.A114.D115.B116.A117.A118.B119.A120.C

Đáp án môn Sinh học 2021 – Mã đề 224

81.B82.A83.B84.B85.D86.D87.C88.B89.D90.C
91.A92.A93.D94.C95.A96.A97.D98.D99.A100.C
101.C102.D103.A104.A105.C106.D107.A108.C109.D110.C
111.C112.A113.D114.A115.C116.D117.A118.C119.D120.A

Đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2021

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 201

41-D42-A43-D44-B45-C
46-B47-B48-B49-B50-C
51-C52-C53-D54-D55-B
56-B57-A58-C59-A60-C
61-B62-D63-C64-A65-A
66-A67-B68-A69-D70-D
71-A72-D73-D74-A75-B
76-A77-A78-C79-D80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 202

41.B

42.A

43.A

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.C

50.C

51.A

52.B

53.D

54.D

55.C

56.B

57.C

58.B

59.D

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.A

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 203

41-C42-D43-A44-B45-C
46-A47-D48-A49-C50-A
51-D52-B53-D54-B55-B
56-D57-B58-C59-D60-C
61-C62-B63-A64-D65-A
66-D67-D68-B69-C70-D
71-B72-B73-A74-C75-C
76-A77-C78-A79-C80-B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 204

41-B42-A43-B44-C45-D
46-B47-A48-B49-D50-B
51-D52-C53-D54-C55-A
56-A57-B58-A59-D60-D
61-D62-C63-D64-D65-D
66-C67-A68-B69-C70-B
71-A72-C73-A74-A75-C
76-C77-D78-D79-A80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 205

41-A42-B43-C44-C45-B
46-C47-C48-B49-D50-B
51-A52-C53-D54-A55-B
56-C57-C58-B59-D60-B
61-C62-B63-A64-C65-D
66-B67-A68-A69-B70-A
71-B72-B73-C74-A75-A
76-B77-A78-B79-A80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 206

41-B42-C43-C44-A45-D
46-B47-D48-A49-A50-B
51-C52-C53-B54-A55-B
56-B57-C58-A59-C60-C
61-C62-D63-D64-C65-D
66-A67-B68-D69-C70-D
71-B72-B73-B74-B75-D
76-D77-A78-A79-B80-D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 207

41- C42-C43-C44-D45-C
46-C47-A48-C49-A50-D
51-D52-A53-D54-A55-D
56-A57-C58-C59-A60-A
61-B62-C63-B64-C65-B
66-D67-D68-D69-B70-C
71-D72-C73-D74-A75-C
76-A77-B78-A79-D80-C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 208

41-C42-D43-C44-C45-D
46-A47-D48-D49-A50-D
51-A52-C53-C54-C55-D
56-B57-B58-B59-C60-D
61-A62-A63-B64-A65-B
66-C67-B68-C69-D70-D
71-B72-A73-D74-B75-B
76-C77-A78-C79-A80-B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 209

41.C

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.A

50.A

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.B

57.D

58.A

59.D

60.B

61.A

62.D

63.D

64.B

65.D

66.A

67.A

68.C

69.B

70.A

71.D

72.A

73.C

74.C

75.D

76.C

77.D

78.D

79.C

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 210

1.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.A

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.C

66.A

67.A

68.A

69.C

70.A

71.C

72.C

73.B

74.A

75.A

76.B

77.C

78.A

79.A

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 211

41.B

42.C

43.D

44.B

45.A

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.B

53.B

54.C

55.B

56.D

57.

58.

59.B

60.D

61.C

62.D

63.B

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.A

70.A

71.A

72.C

73.D

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 212

41.D

42.A

43.D

44.D

45.D

46.C

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.C

57.B

58.A

59.D

60.D

61.B

62.D

63.C

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 213

41-C42-D43-B44-C45-D
46-B47-C48-A49-C50-B
51-A52-A53-A54-B55-C
56-B57-C58-B59-B60-D
61-D62-C63-C64-C65-C
66-A67-A68-D69-B70-A
71-A72-D73-D74-A75-A
76-B77-C78-D79-B80-D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 214

41-B42-C43-A44-C45-A
46-A47-B48-B49-C50-A
51-B52-D53-A54-A55-A
56-B57-C58-A59-B60-A
61-B62-A63-C64-D65-D
66-C67-C68-D69-D70-B
71-D72-D73-C74-D75-B
76-D77-C78-D79-C80-B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 215

41.C

42.A

43.A

44.B

45.D

46.B

47.D

48.D

49.D

50.C

51.B

52.C

53.A

54.D

55.C

56.C

57.D

58.C

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.B

67.B

68.B

69.A

70.A

71.C

72.D

73.D

74.B

75.A

76.A

77.D

78.A

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 216

41.B

42.D

43.C

44.D

45.B

46.A

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.B

53.D

54.B

55.B

56.B

57.C

58.A

59.A

60.B

61.C

62.A

63.B

64.D

65.B

66.D

67.B

68.D

69.D

70.A

71.D

72.A

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.A

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 217

41.B

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.D

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.D

61.B

62.D

63.D

64.D

65.A

66.D

67.A

68.A

69.A

70.B

71.D

72.D

73.B

74.B

75.B

76.B

77.A

78.D

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 218

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.C

48.B

49.A

50.B

51.B

52.C

53.C

54.B

55.D

56.D

57.C

58.A

59.B

60.C

61.A

62.A

63.C

64.A

65.D

66.A

67.C

68.A

69.A

70.C

71.C

72.D

73.B

74.D

75.D

76.B

77.D

78.B

79.B

80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 219

41. D

42. D

43. C

44. B

45. B

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

51. C

52. A

53. B

54. D

55. A

56. A

57. C

58. D

59. C

60. B

61. B

62. B

63. D

64. B

65. A

66. A

67. B

68. C

69. C

70. C

71. A

72. A

73. A

74. D

75. C

76. B

77. A

78. C

79. A

80. A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 220

41-D42-B43-A44-D45-C
46-C47-B48-D49-D50-B
51-A52-B53-D54-C55-A
56-A57-A58-C59-A60-B
61-C62-D63-A64-D65-C
66-B67-D68-C69-C70-A
71-D72-C73-B74-C75-A
76-C77-B78-C79-A80-D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 221

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 222

41.C

42.B

43.B

44.A

45.A

46.C

47.C

48.A

49.A

50.D

51.C

52.A

53.C

54.D

55.D

56.C

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.B

63.C

64.A

65.D

66.A

67.A

68.D

69.C

70.A

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.D

77.A

78.D

79.C

80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 223

41.A

42.D

43.A

44.C

45.C

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

51.D

52.A

53.D

54.D

55.B

56.D

57.C

58.A

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.C

65.D

66.C

67.B

68.C

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.D

75.B

76.B

77.D

78.A

79.D

80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 224

41. A

42. A

43. C

44. C

45. D

46. B

47. D

48. C

49. C

50. D

51. A

52. B

53. D

54. D

55. C

56. C

57. A

58. D

59. C

60. C

61. B

62. C

63. A

64. A

65. C

66. B

67. A

68. A

69. B

70. A

71. A

72. D

73. B

74. D

75. B

76. B

77. D

78. D

79. B

80. B

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Giáo dục công dân

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 301

81-A82-A83-C84-C85-B
86-B87-C88-B89-D90-C
91-B92-D93-C94-A95-D
96-A97-A98-B99-D100-A
101-C102-D103-A104-D105-B
106-B107-C108-B109-A110-B
111-D112-C113-A114-A115-B
116-A117-C118-D119-B120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 302

81-D82-C83-D84-B85-B
86-C87-C88-A89-D90-B
91-C92-A93-A94-C95-B
96-C97-B98-C99-D100-A
101-D102-B103-C104-D105-B
106-A107-B108-B109-D110-C
111-C112-A113-D114-A115-C
116-A117-D118-A119-A120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 303

81-D82-C83-B84-D85-B
86-C87-A88-A89-A90-C
91-D92-B93-B94-A95-C
96-D97-A98-C99-A100-D
101-D102-A103-B104-C105-B
106-A107-A108-B109-C110-B
111-D112-D113-B114-C115-A
116-D117-D118-D119-C120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 304

81-D82-C83-D84-C85-D
86-C87-D88-C89-A90-A
91-D92-D93-B94-D95-C
96-C97-B98-A99-A100-B
101-C102-D103-D104-B105-B
106-B107-C108-D109-C110-B
111-D112-B113-C114-D115-D
116-B117-D118-C119-B120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 305

81. D82. B83. C84. A85. A86. C87. D88. C89. B90. C
91. A92. A93. B94. B95. C96. C97. D98. A99. D100. D
101. A102. C103. A104. A105. D106. D107. D108. C109. A110. A
111. D112. A113. C114. A115. C116. C117. D118. D119. A120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105. B106. C107. A108. B109. B110. D
111. A112. D113. B114. A115. A116. C117. B118. C119. B120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 307

81. D82. B83. D84. A85. A86. A87. B88. B89. C90. B
91. D92. A93. D94. C95. D96. B97. A98. D99. D100. C
101. D102. B103. C104. D105. C106. D107. D108. D109. C110. C
111. B112. B113. D114. B115. B116. B117. C118. C119. D120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 308

81. B82. D83. D84. B85. A86. D87. A88. C89. B90. C
91. C92. B93. B94. A95. D96. B97. C98. D99. A100. A
101. C102. D103. D104. A105. B106. B107. B108. D109. B110. D
111. A112. B113. C114. B115. C116. D117. A118. B119. A120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 309

81. B82. C83. D84. C85. B86. A87. B88. A89. C90. B
91. D92. A93. A94. D95. B96. A97. A98. B99. D100. C
101. B102. B103. D104. D105. A106. A107. D108. D109. C110. C
111. C112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. C120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 310

81. B82. B83. A84. B85. C86. D87. B88. A89. D90. C
91. D92. D93. A94. D95. C96. C97. A98. A99. A100. C
101. C102. C103. A104. B105. A106. C107. A108. C109. C110. A
111. C112. C113. C114. D115. A116. C117. C118. A119. D120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 311

81. C82. C83. B84. C85. B86. C87. C88. A89. A90. D
91. B92. D93. B94. B95. A96. B97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. C110. C
111. D112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. D120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 312

81. D82. A83. D84. D85. B86. B87. C88. B89. B90. A
91. C92. A93. A94. D95. D96. C97. B98. D99. C100. D
101. D102. C103. A104. D105. D106. C107. C108. B109. B110. C
111. B112. A113. C114. B115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 313

81. B82. B83. D84. D85. B86. C87. D88. D89. A90. C
91. C92. A93. C94. C95. A96. C97. B98. D99. C100. A
101. A102. C103. D104. B105. D106. A107. B108. C109. A110. D
111. A112. D113. B114. A115. B116. B117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 314

81. B82. D83. B84. C85. A86. C87. C88. A89. D90. B
91. A92. B93. C94. A95. D96. B97. B98. D99. D100. A
101. B102. B103. A104. A105. D106. D107. D108. B109. B110. A
111. B112. B113. D114. A115. D116. A117. A118. B119. D120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 315

81. B82. D83. C84. A85. A86. B87. A88. A89. C90. B
91. D92. B93. B94. C95. D96. B97. C98. C99. D100. D
101. C102. B103. A104. D105. C106. D107. B108. B109. C110. D
111. C112. D113. B114. C115. A116. C117. B118. C119. A120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 316

81. A82. D83. C84. C85. D86. D87. A88. A89. D90. B
91. A92. B93. A94. B95. D96. A97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. C104. B105. C106. C107. C108. B109. A110. B
111. C112. D113. B114. A115. A116. C117. D118. B119. C120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 317

81. C82. D83. B84. B85. C86. A87. B88. A89. B90. B
91. C92. C93. A94. D95. D96. A97. B98. A99. B100. D
101. C102. A103. A104. C105. A106. C107. C108. B109. A110. B
111. B112. C113. A114. B115. A116. C117. A118. B119. C120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 318

81. A82. D83. B84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. C
91. B92. B93. A94. B95. A96. A97. C98. C99. C100. A
101. D102. D103. A104. B105. B106. C107. B108. C109. B110. C
111. C112. D113. D114. B115. A116. D117. A118. B119. A120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 319

81. D82. D83. C84. B85. A86. D87. C88. A89. B90. B
91. B92. D93. C94. A95. D96. B97. C98. A99. A100. A
101. D102. B103. C104. B105. D106. C107. A108. B109. A110. C
111. C112. A113. D114. C115. A116. D117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 320

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. B89. C90. A
91. C92. D93. D94. D95. B96. A97. C98. C99. B100. A
101. B102. D103. B104. B105. A106. C107. D108. D109. B110. B
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 321

81. C82. B83. D84. B85. B86. A87. A88. B89. B90. C
91. C92. D93. A94. C95. A96. D97. A98. D99. D100. A
101. D102. D103. B104. A105. B106. A107. B108. A109. D110. B
111. A112. D113. D114. B115. D116. B117. D118. D119. A120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 322

81. D82. C83. D84. C85. A86. B87. B88. C89. D90. B
91. A92. B93. C94. B95. D96. C97. D98. A99. C100. A
101. B102. D103. C104. D105. B106. B107. A108. C109. D110. A
111. D112. D113. B114. B115. A116. D117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 323

81. C82. B83. C84. A85. A86. B87. D88. B89. C90. C
91. B92. B93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. B100. C
101. A102. C103. D104. B105. A106. A107. D108. D109. B110. C
111. D112. A113. C114. B115. D116. D117. B118. A119. A120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 324

81. A82. A83. B84. B85. A86. D87. B88. B89. A90. A
91. B92. D93. B94. C95. C96. D97. D98. A99. C100. A
101. A102. B103. B104. C105. C106. B107. B108. C109. C110. A
111. C112. D113. C114. B115. A116. C117. C118. B119. A120. A

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 301

41. A42. C43. D44. C45. D46. D47. B48. A49. B50. C
51. D52. B53. B54. C55. C56. B57. B58. C59. B60. A
61. B62. A63. A64. A65. C66. A67. B68. B69. C70. C
71. A72. B73. A74. C75. A76. A77. A78. C79. B80. C

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 302

41-C42-D43-C44-D45-A
46-C47-A48-B49-D50-D
51-B52-C53-C54-C55-B
56-B57-C58-A59-B60-A
61-B62-B63-A64-C65-B
66-B67-A68-C69-C70-A
71-C72-A73-A74-B75-C
76-A77-C78-B79-A80-B

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 303

41-D42-C43-A44-B45-C
46-B47-A48-C49-C50-C
51-A52-C53-D54-B55-C
56-B57-A58-A59-D60-A
61-D62-C63-A64-C65-A
66-A67-C68-D69-C70-C
71-A72-C73-D74-D75-D
76-C77-A78-D79-D80-A

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 304

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 305

41-C42-D43-D44-A45-A
46-C47-C48-B49-A50-D
51-D52-B53-A54-A55-D
56-A57-B58-C59-C60-D
61-D62-A63-A64-D65-B
66-B67-D68-A69-C70-A
71-B72-C73-B74-B75-A
76-A77-C78-D79-B80-C

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 306

41. B42. B43. B44. A45. B46. C47. C48. D49. B50. D
51. C52. C53. C54. D55. B56. A57. B58. D59. A60. B
61. C62. B63. A64. D65. B66. B67. D68. D69. B70. C
71. B72. C73. B74. D75. D76. D77. C78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 307

41. B42. B43. C44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. B
51. B52. D53. D54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. A
61. A62. A63. C64. C65. A66. B67. C68. D69. C70. D
71. C72. D73. C74. D75. D76. C77. C78. A79. B80. A

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 308

41-C42-B43-A44-C45-C
46-A47-C48-A49-C50-C
51-D52-B53-B54-A55-D
56-A57-A58-B59-D60-C
61-D62-B63-B64-B65-D
66-C67-C68-D69-D70-C
71-D72-B73-B74-D75-D
76-B77-B78-C79-B80-B

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 309

41. C42. B43. A44. B45. A46. D47. C48. D49. C50. C
51. D52. A53. C54. D55. B56. D57. B58. B59. A60. A
61. D62. A63. B64. D65. A66. C67. A68. C69. C70. B
71. B72. B73. A74. C75. C76. D77. D78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 310

41. B42. C43. C44. A45. A46. D47. D48. B49.B50. B
51.A52. C53.D54. D55. C56. C57. C58.A59. D60. A
61. A62. C63.D64.D65. A66.A67. A68. D69. C70. C
71. A72. D73. A74.D75. C76. A77. A78.A79.B80.A

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 311

41. A42.B43.C44.A45.A46. C47.C48. D49.B50. B
51.D52. B53.A54. B55.D56.C57. B58. B59.B60. A
61.C62.C63.B64.A65.B66.D67.A68. B69.D70. D
71. A72. C73.D74.C75.A76.D77.D78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 312

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 313

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 314

41. D42. B43.D44. D45.B46. D47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. C56. A57. A58. D59. B60. A
61. B62. A63. C64. C65. D66. A67. C68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. A75. B76. C77. A78. B79. A80. C

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 315

41-C42-C43-C44-B45-C
46-B47-C48-C49-D50-A
51-B52-A53-C54-B55-C
56-A57-B58-D59-A60-D
61-D62-C63-B64-A65-A
66-B67-A68-A69-D70-B
71-D72-B73-C74-D75-A
76-A77-A78-A79-B80-D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 316

41. A42. B43.C44. D45. C46. D47. B48. A49. B50. B
51. A52. D53. A54. B55. C56. D57. C58. C59. D60. A
61. D62. D63. D64. C65. D66. A67.68. C69. A70. B
71. D72. C73. C74. B75. C76. B77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 317

41. D42. B43. D44. D45. B46. D47. B48. D49.C50. B
51.A52. A53. A54. D55. C56. B57. A58.B59. A60. D
61. D62. D63. A64. A65.D66.B67. B68. D69. C70. D
71. C72. D73. A74. A75. C76.A77.A78.D79.D80.B

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 318

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 319

41-B42-C43-D44-A45-A
46-A47-B48-B49-A50-D
51-C52-A53-C54-D55-A
56-D57-C58-B59-C60-B
61-C62-C63-A64-A65-D
66-A67-B68-D69-B70-A
71-C72-C73-D74-B75-B
76-B77-A78-D79-C80-D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 320

41-B42-A43-D44-A45-A
46-C47-D48-C49-D50-B
51-B52-C53-D54-C55-B
56-B57-D58-D59-B60-C
61-A62-C63-D64-D65-A
66-A67-B68-D69-D70-A
71-A72-C73-C74-C75-C
76-A77-C78-C79-A80-D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 321

41-D42-B43-A44-B45-C
46-B47-B48-A49-D50-C
51-A52-C53-C54-A55-C
56-D57-B58-A59-B60-D
61-D62-A63-A64-C65-D
66-B67-A68-A69-D70-C
71-B72-D73-A74-B75-A
76-D77-C78-B79-B80-D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 322

41. C42. D43. D44.B45.B46. D47. C48. D49. B50. B
51.A52. B53. C54. A55.B56. A57. A58. C59. A60. D
61.A62. D63. A64. B65. C66. C67. B68.C69.C70. D
71. B72. B73. D74. A75. D76. A77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 323

41. B42. C43. D44. B45. C46. A47. C48. A49. A50. A
51. A52. D53. C54. D55. A56. A57. B58. C59. B60. B
61. D62. D63. C64. C65. A66. C67. D68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. C76. A77. B78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa lý – Mã đề 324

41. D42. C43.D44. A45. B46. A47. A48. B49. C50. C
51.D52.C53. A54.B55. B56. C57. D58. A59. A60. B
61. D62.D63. D64. A65. C66. D67. B68. D69. D70. C
71. A72.A73.C74.C75.A76. D77. C78.C79. B80. B

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán

Đáp án môn Toán – Mã đề 101

1-B2-C3-B4-D5-B
6-D7-C8-C9-D10-C
11-A12-A13-B14-D15-B
16-D17-C18-C19-D20-C
21-A22-A23-A24-D25-C
26-B27-C28-B29-C30-D
31-A32-C33-B34-B35-B
36-C37-C38-B39-D40-D
41-A42-D43-D44-A45-B
46-A47-D48-D49-D50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 102

1-C2-D3-D4-D5-A
6-A7-C8-C9-C10-A
11-B12-D13-A14-B15-D
16-D17-B18-D19-C20-C
21-D22-D23-C24-D25-C
26-D27-B28-D29-C30-C
31-D32-D33-C34-D35-C
36-A37-D38-B39-D40-B
41-B42-A43-A44-A45-A
46-B47-A48-A49-A50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 103

1 -B2 -C3 -C4 -D5 -D
6 -C7 – B8 -A9 -B10 -C
11 -C12 -A13 -C14 -A15 – B
16 -B17 -C18 -D19 -B20 -B
21 -C22 -A23 -A24 -B25 -C
26 -A27 -D28 – A29 -B30 -A
31 – A32 -D33 -D34 – B35 -B
36 – A37 -B38 -A39 – B40 -D
41 -B42 -D43 -B44 -A45 -D
46 -A47 -D48 -B49 -D50 -A

Đáp án môn Toán – Mã đề 104

1-B2-C3-D4-C5-C
6-D7-C8-B9-B10-B
11-C12-C13-B14-C15-C
16-C17-A18-B19-A20-B
21-D22-B23-A24-A25-C
26-A27-D28-B29-A30-D
31-A32-D33-B34-A35-A
36-A37-B38-A39-B40-D
41-A42-B43-D44-A45-B
46-D47-C48-D49-A50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 105

1-A2-B3-A4-D5-D
6-B7-D8-C9-C10-B
11-C12-B13-A14-C15-B
16-C17-B18-A19-C20-B
21-C22-D23-A24-D25-A
26-D27-C28-B29-C30-B
31-C32-D33-D34-B35-A
36-A37-C38-A39-D40-B
41-D42-C43-B44-D45-D
46-B47-C48-A49-A50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 106

1-C2-B3-D4-D5-C
6-A7-B8-A9-C10-C
11-D12-B13-D14-D15-A
16-C17-C18-C19-A20-C
21-D22-D23-C24-B25-D
26-D27-B28-A29-A30-C
31-C32-B33-D34-D35-B
36B37-A38-A39-A40-C
41-A42-B43-D44-D45-B
46-B47-B48-A49-A50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 107

1-A2-C3-C4-A5-D
6-B7-D8-C9-C10-C
11-D12-C13-B14-B15-D
16-B17-C18-B19-C20-A
21-C22-D23-C24-A25-D
26-B27-D28-A29-B30-C
31-C32-D33-C34-C35-D
36-D37-D38-A39-D40-D
41-B42-D43-A44-A45-B
46-B47-D48-A49-D50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 108

1-C2-C3-A4-C5-D
6-B7-A8-B9-C10-C
11-D12-A13-B14-A15-B
16-D17-D18-D19-B20-A
21-B22-B23-B24-D25-A
26-B27-A28-A29-B30-B
31-A32-D33-C34-A35-A
36-C37-D38-C39-D40-D
41-C42-D43-D44-A45-D
46-B47-A48-D49-C50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 109

1. A2. A3. D4. A5. A
6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B
16. A17. B18. A19. B20. B
21. B22. C23. C24.D25. C
26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A
36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. D43.A44. A45.B
46. C47. A48.C49.C50. B

Đáp án môn Toán – Mã đề 110

1-A2-A3-A4-D5-D
6-B7-A8-A9-C10-D
11-D12-C13-C14-B15-B
16-C17-B18-B19-A20-A
21-B22-B23-A24-B25-B
26-A27-B28-C29-D30-C
31-B32-D33-A34-D35-C
36-D37-C38-A39-C40-A
41-D42-C43-C44-C45-D
46-D47-A48-D49-C50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 111

1-A2-B3-C4-C5-D
6-D7-C8-C9-D10-D
11-D12-B13-B14-B15-C
16-D17-A18-C19-C20-D
21-C22-B23-A24-C25-D
26-A27-B28-C29-B30-D
31-A32-C33-B34-D35-C
36-D37-B38-D39-C40-B
41-D42-A43-B44-C45-C
46-D47-C48-B49-C50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 112

1-C2-C3-B4-D5-A
6-D7-C8-A9-B10-B
11-D12-C13-A14-D15-B
16-B17-C18-A19-C20-C
21-D22-B23-C24-B25-D
26-D27-D28-A29-D30-A
31-C32-D33-A34-C35-D
36-B37-A38-B39-B40-A
41-C42-D43-B44-A45-A
46-B47-C48-D49-B50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 113

1-D2-B3-D4-B5-C
6-C7-D8-D9-B10-A
11-A12-B13-C14-D15-A
16-D17-C18-A19-B20-B
21-A22-B23-C24-A25-A
26-B27-C28-C29-B30-A
31-D32-C33-D34-A35-C
36-C37-B38-B39-D40-A
41-C42-D43-A44-B45-C
46-C47-A48-C49-B50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 114

1-B2-C3-A4-D5-C
6-D7-B8-D9-B10-B
11-C12-D13-B14-A15-D
16-D17-C18-B19-D20-C
21-A22-A23-D24-A25-A
26-B27-D28-B29-A30-A
31-D32-A33-B34-D35-D
36-A37-A38-D39-D40-B
41-A42-D43-B44-A45-B
46-B47-D48-B49-B50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 115

1-A2-C3-A4-D5-D
6-D7-A8-A9-D10-B
11-A12-A13-D14-C15-B
16-C17-A18-A19-A20-B
21-B22-B23-C24-B25-A
26-A27-B28-B29-A30-C
31-C32-B33-C34-C35-B
36-B37-A38-C39-A40-B
41-B42-C43-C44-A45-C
46-C47-B48-A49-C50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 116

1-B2-A3-C4-D5-C
6-C7-A8-A9-C10-D
11-B12-A13-A14-B15-B
16-D17-C18-A19-C20-A
21-D22-D23-A24-B25-C
26-C27-C28-D29-C30-C
31-A32-C33-A34-A35-B
36-C37-B38-B39-C40-A
41-B42-B43-C44-D45-B
46-A47-B48-A49-D50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 117

1-D2-C3-B4-B5-A
6-D7-C8-A9-B10-
11-A12-A13-C14-C15-B
16-D17-C18-C19-D20-A
21-B22-A23-C24-A25-C
26-D27-C28-A29-D30-A
31-B32-A33-C34-A35-D
36-D37-C38-A39-B40-C
41-C42-A43-B44-A45-A
46-D47-A48-C49-C50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 118

1-C2-A3-D4-C5-C
6-D7-A8-A9-B10-A
11-A12-D13-B14-D15-B
16-B17-D18-A19-C20-C
21-B22-B23-D24-A25-B
26-C27-A28-A29-B30-A
31-D32-B33-A34-D35-A
36-C37-A38-B39-A40-A
41-D42-D43-C44-B45-A
46-C47-D48-B49-B50-C

Đáp án môn Toán – Mã đề 119

1-D2-C3-D4-C5-D
6-C7-A8-C9-B10-B
11-C12-A13-D14-C15-D
16-A17-B18-D19-A20-B
21-D22-B23-B24-B25-C
26-A27-D28-A29-C30-C
31-B32-D33-D34-B35-D
36-D37-A38-B39-B40-C
41-C42-A43-D44-A45-C
46-A47-D48-B49-A50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 120

1-B2-A3-B4-A5-D
6-C7-A8-A9-D10-D
11-B12-B13-A14-A15-D
16-C17-C18-D19-A20-C
21-C22-C23-B24-C25-A
26-D27-B28-D29-C30-C
31-A32-B33-C34-C35-B
36-B37-D38-A39-C40-A
41-B42-C43-D44-C45-B
46-D47-A48-B49-C50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 121

1-A2-D3-A4-A5-C
6-C7-C8-C9-A10-C
11-B12-C13-B14-D15-D
16-D17-B18-D19-A20-B
21-C22-B23-C24-C25-B
26-D27-B28-D29-A30-D
31-C32-D33-C34-D35-A
36-D37-C38-B39-B40-B
41-A42-C43-A44-A45-B
46-A47-A48-D49-B50-A

Đáp án môn Toán – Mã đề 122

1-A2-A3-C4-A5-C
6-C7-B8-D9-C10-D
11-D12-A13-B14-A15-B
16-A17-C18-B19-B20-D
21-B22-B23-D24-D25-C
26-C27-D28-B29-D30-B
31-B32-B33-D34-D35-C
36-C37-D38-B39-D40-B
41-D42-D43-C44-B45-B
46-A47-C48-C49-A50-B

Đáp án môn Toán – Mã đề 123

1-B2-A3-B4-C5-B
6-D7-D8-B9-A10-C
11-B12-A13-C14-B15-B
16-C17-D18-C19-D20-A
21-B22-A23-B24-A25-D
26-B27-D28-A29-A30-C
31-D32-A33-D34-C35-C
36-C37-B38-C39-A40-C
41-B42-B43-A44-D45-B
46-A47-B48-D49-C50-D

Đáp án môn Toán – Mã đề 124

1-C2-D3-A4-C5-B
6-D7-B8-A9-C10-D
11-B12-D13-A14-A15-B
16-C17-C18-B19-B20-D
21-D22-C23-D24-D25-C
26-D27-B28-C29-B30-A
31-A32-B33-C34-B35-C
36-D37-C38-C39-C40-D
41-A42-D43-A44-D45-A
46-D47-B48-A49-D50-A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page