Pháp Luật

Công văn 2058/BGDĐT-GDTH 2020 về bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1

Công văn 2058/BGDĐT-GDTH 2020

Bộ giáo dục đào tạo ban hành Công văn 2058/BGDĐT-GDTH 2020 về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

Nhằm kịp thời triển khai sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các sở GDĐT và các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức tập huấn, hướng dẫn (sau đây gọi chung là bồi dưỡng) giáo viên và cung ứng sách giáo khoa phục vụ dạy học lớp 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

1. Mục tiêu

a) Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 cần đạt hiệu quả cao nhằm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

b) Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 được lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên, là một phần trong tổng thời lượng 120 tiết được quy định theo Thông tư số 19/2019/TTBGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Thời lượng bồi dưỡng được tính tương đương 20 tiết trong Chương trình bồi dưỡng 02 theo Thông tư số 17/2019/TTBGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội dung: Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Đối tượng bồi dưỡng: 100% giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý.

4. Hình thức tổ chức và thời gian thực hiện

a) Tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến theo các lớp học tương ứng với các môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị cấp tỉnh) cho 100% giáo viên được phân công giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý.

Căn cứ vào số lượng giáo viên tham dự bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa, có thể tổ chức phân chia lớp học đối với từng môn học/hoạt động giáo dục, từng bộ sách; do đặc trưng của cấp tiểu học khi tổ chức có thể chia thành 02 nhóm giáo viên, gồm nhóm giáo viên dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội, Đạo Đức và nhóm giáo viên dạy các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh nhằm tối ưu hóa hình thức tổ chức trên cơ sở đảm bảo chất lượng bồi dưỡng.

b) Thời gian bồi dưỡng trong tháng 7 năm 2020 và không quá 02 ngày/lớp học tại mỗi đơn vị cấp tỉnh.

c) Các địa phương tổ chức triển khai bồi dưỡng theo khung thời gian tại Phụ lục đính kèm công văn này.

5. Kinh phí

a) Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và các chế độ khác cho các giáo viên, cán bộ quản lý tham gia vào quá trình bồi dưỡng được đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành.

b) Kinh phí và các chế độ liên quan đến báo cáo viên do nhà xuất bản chi trả.

6. Tổ chức thực hiện

a) Các sở giáo dục và đào tạo

– Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021và cán bộ quản lý theo khung thời gian quy định tại Phụ lục. Căn cứ vào số lượng giáo viên tham dự bồi dưỡng, sở GDĐT sắp xếp, bố trí giáo viên thành các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ sách giáo khoa, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được bồi dưỡng dạy sách giáo khoa phù hợp với lựa chọn của cơ sở giáo dục.

– Ban hành quyết định điều động, lập danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng tương ứng với mỗi lớp học của từng môn học/hoạt động giáo dục, từng bộ sách trong đó có đầy đủ thông tin về giáo viên như: họ và tên, chức danh, đơn vị, tham gia bồi dưỡng bộ môn, số điện thoại, địa chỉ e-mail để các nhà xuất bản hỗ trợ trong quá trình tham gia bồi dưỡng qua mạng internet. Xếp lịch học cụ thể từng môn học/hoạt động giáo dục theo khung thời gian quy định tại Phụ lục và các danh sách giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng gửi đến các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày 25/6/2020.

– Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch theo quy định; những giáo viên không tham gia bồi dưỡng hoặc không đạt được mức đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí cho dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Chủ trì phối hợp cùng các nhà xuất bản lên phương án bố trí địa điểm bồi dưỡng thuận lợi cho giáo viên đi lại; chuẩn bị điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất với đủ trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng như hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị liên quan khác.

b) Các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn

Chịu trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý theo khung thời gian quy định tại Phụ lục; bố trí tối thiểu 01 báo cáo viên trên 01 lớp học đối với mỗi môn học/hoạt động giáo dục theo lịch bồi dưỡng cụ thể tại các sở GDĐT.

Biên soạn bộ học liệu điện tử gồm các tài liệu liên quan đến bồi dưỡng gồm: sách giáo khoa được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, các bài dạy mẫu, các học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách giáo khoa,… các tài liệu này được số hóa và gửi liên kết (đường link) kèm tài khoản, mật khẩu đăng nhập về Bộ GDĐT trước ngày 30/6/2020 (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để giám sát thực hiện và gửi đến các sở GDĐT, các giáo viên trước ít nhất 05 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp để giáo viên chủ động tìm hiểu và thảo luận trong quá trình tham
gia các lớp bồi dưỡng, đồng thời các sở GDĐT tiếp tục sử dụng trong quá trình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet cho giáo viên.

Xây dựng bài tập, câu hỏi đánh giá giáo viên sau bồi dưỡng để các sở GDĐT thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo viên và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

Chịu trách nhiệm thanh toán các chế độ liên quan đến báo cáo viên, chất lượng báo cáo viên và quán triệt đến các báo cáo viên cần tập trung giải đáp các vướng mắc, băn khoăn của giáo viên tại các lớp bồi dưỡng và sẵn sàng hỗ trợ các giáo viên trong quá trình triển khai sách giáo khoa vào thực tiễn giảng dạy.

c) Trường hợp tổ chức bồi dưỡng trước thời gian quy định Trong trường hợp sở GDĐT và nhà xuất bản chuẩn bị đủ các điều kiện tổ chức bồi dưỡng được quy định tại công văn này, có thể cùng thống nhất thực hiện bồi dưỡng trước tháng 7/2020, nhưng sở GDĐT, các nhà xuất bản phải báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) các nội dung liên quan theo yêu cầu
nêu trên và kế hoạch thực hiện chi tiết trước khi triển khai thực hiện.

II. Tổ chức cung ứng sách giáo khoa năm học 2020-2021

1. Các sở giáo dục và đào tạo

a) Cung cấp đúng, kịp thời số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các nhà xuất bản; phối hợp với các nhà xuất bản thống nhất chọn các đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng sách giáo khoa, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục  phổ thông trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông kịp thời, đảm bảo chất lượng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 trên địa bàn.

b) Phối hợp với các nhà xuất bản và các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng sách giáo khoa lớp 1 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị liên quan, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn trước ngày 15/8/2020.

c) Chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa đảm bảo đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các các nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Bộ GDĐT, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn

a) Chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt và đã được các địa phương lựa chọn.

b) Chủ trì phối hợp với các sở GDĐT cam kết về số lượng sách giáo khoa, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với số lượng dự phòng không dưới 2% và hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng SGK tại địa phương (đơn vị có chức năng và đủ năng lực được các sở GDĐT thống nhất với các nhà xuất bản lựa chọn) trước ngày 30/7/2020.

c) Có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Nhận được công văn này, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các nhà xuất bản nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 15/8/2020. Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Đức Mạnh, Vụ Giáo dục Tiểu học, số điện thoại: 0914111299, địa chỉ e-mail: [email protected]

Phụ lục công văn mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội dung chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Mobitool VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page