Pháp Luật

Công văn 1320/BNV-CCVC

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụNgười ký:Nguyễn Duy Thăng
Số hiệu:1320/BNV-CCVCLĩnh vực:Bộ máy hành chính
Ngày ban hành:30/03/2018Ngày hiệu lực:30/03/2018
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực

Công văn 1320/BNV-CCVC – Quy định tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số. 1320/BNV-CCVC về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính. Theo đó viên chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính phải đáp ứng 02 điều kiện. Mời các bạn tham khảo.

  • Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
  • Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
  • Quy trình xét và thi sát hạch thăng hạng nghề nghiệp Giáo viên

Nội dung Công văn 1320/BNV-CCVC, là văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính cụ thể như sau:

BỘ NỘI VỤ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1320/BNV-CCVC
V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018
Kính gửi:– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/40/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2017/TT-BNV); Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/QĐ-BNV), các Bộ, ngành, địa phương được áp dụng Thông tư số 05/2017/TT-BNV và Quyết định số 28/QĐ-BNV để tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV, Quyết định số 28/QĐ-BNV và nội dung của Công văn này để xây dựng Đề án tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính, kèm theo danh sách viên chức đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện được cử dự thi gửi Bộ Nội vụ để có ý kiến trước khi Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định.

2. Về đối tượng dự thi

Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Về Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a) Viên chức có thời gian xếp lương chuyên viên hoặc tương đương chuyên viên từ đủ 09 năm trở lên, trong đó có thời gian ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) gần nhất xếp lương chuyên viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

b) Viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 đề tài, Chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức công tác được giao thực hiện đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu (phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng, văn bản, Chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và kèm theo văn bản xác nhận đề án, đề tài đã được cấp có thẩm quyền thông qua).

4. Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm quyết định danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện tham dự thi (bao gồm cả Điều kiện miễn thi môn tin học, môn ngoại ngữ), lưu giữ và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của viên chức tham dự thi.

5. Các Bộ, ngành, địa phương thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 12/2012/TT-BNV). Hội đồng thi thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và các quy định khác có liên quan. Hội đồng thi căn cứ kế hoạch tổ chức thi thăng hạng lên chuyên viên chính liên hệ với Bộ Nội vụ để phối hợp thực hiện việc ra đề thi, đáp án, chấm thi của các môn thi và tổ chức thi theo quy định;

6. Các Bộ, ngành, địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức thi theo quy định;

7. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV và nội dung của Công văn này chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để tổ chức thi hoặc ghép thi thăng hạng viên chức hành chính với thi nâng ngạch công chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo nhu cầu của Bộ, ngành, địa phương. Trường hợp Bộ, ngành, địa phương không có khả năng tổ chức thi, đề nghị có văn bản báo cáo kèm theo danh sách viên chức đủ các Điều kiện tiêu chuẩn được cử dự thi gửi Bộ Nội vụ để phối hợp tổ chức thi cùng với kỳ thi do Bộ, ngành, địa phương khác tổ chức.

8. Giao Vụ Công chức – Viên chức thực hiện việc hướng dẫn và giám sát tổ chức thi theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
– Như trên;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch Nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Đại học Quốc gia Hà Nội;
– Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Vụ TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
– Lưu: VT, CCVC (20).
Nguyễn Duy Thăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page