Tài LiệuVăn bản pháp luật

Công văn 1175/BGDĐT-GDTX

Công văn 1175/BGDĐT-GDTX về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II tại giáo dục thường xuyên, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 06/07/2020. Ngày này cũng chính là hiệu lực của văn bản pháp luật được bắt đầu. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của công văn này.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 1175/BGDĐT-GDTX

V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Công văn 1175/BGDĐT-GDTX

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian qua, học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) đã tạm thời nghỉ học tập trung; để tổ chức cho các học viên học tập hoàn thành chương trình GDTX cấp THCS và THPT năm học 2019-2020 theo đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung như sau:

1. Căn cứ Chương trình GDTX cấp THCS và THPT hiện hành, Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX rà soát và thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ GDĐT đã ban hành.

2. Chỉ đạo các cơ sở GDTX căn cứ điều kiện thực tế tăng cường triển khai các hình thức học tập từ xa, học trên truyền hình, học qua Internet cho học viên. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 106 VBGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT đã ban hành.

3. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, các Sở chỉ đạo các cơ sở GDTX chủ động xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 phù hợp với khung thời gian năm học theo Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019 – 2020.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) bằng văn bản và gửi qua email: [email protected] để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cổng thông tin Bộ GDĐT;
– Cục QLCL, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Công văn 1175/BGDĐT-GDTX về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II tại giáo dục thường xuyên, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 06/07/2020. Ngày này cũng chính là hiệu lực của văn bản pháp luật được bắt đầu. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của công văn này.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 1175/BGDĐT-GDTX

V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Công văn 1175/BGDĐT-GDTX

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian qua, học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) đã tạm thời nghỉ học tập trung; để tổ chức cho các học viên học tập hoàn thành chương trình GDTX cấp THCS và THPT năm học 2019-2020 theo đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung như sau:

1. Căn cứ Chương trình GDTX cấp THCS và THPT hiện hành, Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX rà soát và thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ GDĐT đã ban hành.

2. Chỉ đạo các cơ sở GDTX căn cứ điều kiện thực tế tăng cường triển khai các hình thức học tập từ xa, học trên truyền hình, học qua Internet cho học viên. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 106 VBGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT đã ban hành.

3. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, các Sở chỉ đạo các cơ sở GDTX chủ động xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 phù hợp với khung thời gian năm học theo Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019 – 2020.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) bằng văn bản và gửi qua email: [email protected] để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cổng thông tin Bộ GDĐT;
– Cục QLCL, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button