Công suất bức xạ của anten

Công suất bức xạ của anten : Tổng công suất bức xạ (TRP) là một thuật ngữ kỹ thuật tần số vô tuyến (RF) được sử dụng để mô tả tổng của tất cả công suất bức xạ bằng một ăng-ten kết nối với một máy phát. Tổng công suất bức xạ có liên quan chặt chẽ đến hiệu quả của ăng-ten, và trên thực tế gắn liền với định nghĩa về hiệu suất. Trong Hình 1 bên dưới, TRP là Công suất đầu ra, hoặc Pout. Hiệu suất ăng-ten, η-antenna, là tỷ số giữa công suất đầu ra và công suất đầu vào. TRP được biểu thị bằng công suất: Watts (W), milliwatts (mW), hoặc các số hạng lôgarit cho W và mW (dBW và dBm). Hiệu suất của ăng-ten được biểu thị bằng phần trăm hoặc dB.

Xem bài trước : Các thông số cơ bản của antenna

Công suất bức xạ của anten

Tổng Công suất bức xạ của anten được đo trên dải đo ăng ten, thường là buồng chống dội âm. Máy phát được kích thích theo một cách nào đó, phát công suất ra ăng-ten. Ăng-ten sau đó bức xạ công suất này. Hệ thống đo lường thực hiện các phép đo công suất tại một tập hợp các điểm rời rạc nằm rải rác qua tất cả các hướng từ ăng-ten. Thông thường, điều này có nghĩa là đo theo gia số 5 – 30 ° cho mọi độ cao và góc phương vị. Cũng thông thường, các phép đo công suất được thực hiện từ cả phân cực dọc và phân cực ngang. Tất cả các phép đo này được kết hợp bằng cách sử dụng các tính toán do CTIA đưa ra. Như đã mô tả ở trên, TRP hoàn toàn phụ thuộc vào hai tham số: công suất đầu vào và hiệu suất ăng ten. Đối với các thiết bị di động, công suất đầu ra từ bộ phát di động (thường là mô-đun di động) là cố định, được biết đến và được kiểm soát tốt. Là một kỹ sư tích hợp mô-đun di động và ăng-ten, điều này đặt gánh nặng đạt được TRP thỏa đáng lên hiệu suất của ăng-ten.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button