Thứ Sáu, Tháng Hai 26, 2021

Mạch Logic

Trong điện tử học, Mạch logic là mạch điện thực hiện một hàm Boole lý tưởng hóa. Có nghĩa là, nó thực hiện một phép toán logic trên một hoặc nhiều logic đầu vào, và tạo ra một kết quả logic ra duy nhất, với thời gian thực hiện lý tưởng hóa là không có trễ.

Bus transceiver

Bộ trừ nhị phân

Nghiên Cứu Thêm

hoạt động của mạch rc snubber

Mạch snubber

Điện Tử Đáng Chú Ý