Thứ Ba, Tháng Tư 20, 2021

Cổng Logic

Cổng logic là mạch điện thực hiện một hàm Boole lý tưởng hóa. Có nghĩa là, nó thực hiện một phép toán logic trên một hoặc nhiều logic đầu vào, và tạo ra một kết quả logic ra duy nhất, với thời gian thực hiện lý tưởng hóa là không có trễ

Cổng OR là gì

Cổng and là gì

Cổng logic cơ bản

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý