Thủ Thuật

Cách thêm “Edit or Run with” vào menu chuột phải của file PS1

File PS1 là một script hoặc cmdlet, được Windows PowerShell sử dụng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa menu Edit or Run with tùy chỉnh vào menu ngữ cảnh cho các file PowerShell .ps1 cho tất cả người dùng trong Windows 10.

 • Cách thêm Secure Delete vào menu ngữ cảnh Recycle Bin trong Windows 10

Menu ngữ cảnh Edit or Run with bao gồm các mục sau cho file PS1:

 • Run with PowerShell
 • Run with PowerShell as administrator
 • Run with PowerShell 7
 • Run with PowerShell 7 as administrator
 • Edit with PowerShell ISE
 • Edit with PowerShell ISE as administrator
 • Edit with PowerShell ISE (x86)
 • Edit with PowerShell ISE (x86) as administrator
 • Edit with Notepad
 • Edit with Notepad as administrator

Thêm “Edit or Run with” vào menu chuột phải của file PS1 trong Windows 10

Cách thêm “Edit or Run with” vào menu chuột phải của file PS1 trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Thực hiện bước 2 (thêm – nhấp chuột phải), bước 3 (thêm – Shift + nhấp chuột phải) hoặc bước 4 (xóa) bên dưới tùy theo những gì bạn muốn làm.

2. Để thêm menu ngữ cảnh file PS1 “Edit or Run with” (chỉ cần nhấp chuột phải để hiển thị), hãy tải file Add_Edit_or_Run_with_to_PS1_context_menu.reg.

Nội dung của tệp REG) – Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT.ps1]

[HKEY_CLASSES_ROOT.ps1]
@="Microsoft.PowerShellScript.1"

[-HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1]

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1]
"EditFlags"=dword:00020000
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,
 00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,
 33,00,32,00,5c,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,70,00,6f,00,77,
 00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,5c,00,76,00,31,00,2e,00,30,00,
 5c,00,70,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,2e,00,65,
 00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1DefaultIcon]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe",1"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1Shell]
@="Open"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellOpenCommand]
@=""C:WindowsSystem32notepad.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-with]
"MUIVerb"="Edit or Run with"
"Extended"=-
"SubCommands"=""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 01flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell"
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 01flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe" "-Command" "if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 02flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 02flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe" "-Command" ""& {Start-Process PowerShell.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File "%1"' -Verb RunAs}""[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 03flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7"
"Icon"="pwsh.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 03flyoutCommand]
@=""C:Program FilesPowerShell7pwsh.exe" "-Command" "if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 04flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7 as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="pwsh.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 04flyoutCommand]
@=""C:Program FilesPowerShell7pwsh.exe" "-Command" ""& {Start-Process pwsh.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File "%1"' -Verb RunAs}""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 05flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 05flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 06flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 06flyoutCommand]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start PowerShell_ISE.exe ""%1""' -Verb RunAs""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 07flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86)"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 07flyoutCommand]
@=""C:WINDOWSsyswow64WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 08flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86) as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 08flyoutCommand]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:WINDOWSsyswow64WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe ""%1""' -Verb RunAs""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 09flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad"
"Icon"="notepad.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 09flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32notepad.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 10flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="notepad.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 10flyoutCommand]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:WindowsSystem32notepad.exe ""%1""' -Verb RunAs""

3. Để thêm menu ngữ cảnh file PS1 “Edit or Run with” (bấm Shift + nhấp chuột phải để hiển thị), tải file Add_Shift + Edit_or_Run_with_to_PS1_context_menu.reg.

Nội dung của file REG – Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT.ps1]

[HKEY_CLASSES_ROOT.ps1]
@="Microsoft.PowerShellScript.1"

[-HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1]

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1]
"EditFlags"=dword:00020000
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,
 00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,
 33,00,32,00,5c,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,70,00,6f,00,77,
 00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,5c,00,76,00,31,00,2e,00,30,00,
 5c,00,70,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,2e,00,65,
 00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1DefaultIcon]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe",1"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1Shell]
@="Open"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellOpenCommand]
@=""C:WindowsSystem32notepad.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-with]
"MUIVerb"="Edit or Run with"
"Extended"=""
"SubCommands"=""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 01flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell"
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 01flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe" "-Command" "if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 02flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 02flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe" "-Command" ""& {Start-Process PowerShell.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File "%1"' -Verb RunAs}""[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 03flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7"
"Icon"="pwsh.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 03flyoutCommand]
@=""C:Program FilesPowerShell7pwsh.exe" "-Command" "if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & '%1'""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 04flyout]
"MUIVerb"="Run with PowerShell 7 as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="pwsh.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 04flyoutCommand]
@=""C:Program FilesPowerShell7pwsh.exe" "-Command" ""& {Start-Process pwsh.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy RemoteSigned -File "%1"' -Verb RunAs}""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 05flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 05flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 06flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 06flyoutCommand]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start PowerShell_ISE.exe ""%1""' -Verb RunAs""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 07flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86)"
"Icon"="powershell_ise.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 07flyoutCommand]
@=""C:WINDOWSsyswow64WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 08flyout]
"MUIVerb"="Edit with PowerShell ISE (x86) as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="powershell_ise.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 08flyoutCommand]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:WINDOWSsyswow64WindowsPowerShellv1.0powershell_ise.exe ""%1""' -Verb RunAs""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 09flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad"
"Icon"="notepad.exe"
"CommandFlags"=dword:00000020

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 09flyoutCommand]
@=""C:WindowsSystem32notepad.exe" "%1""


[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 10flyout]
"MUIVerb"="Edit with Notepad as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="notepad.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-withshell 10flyoutCommand]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,start C:WindowsSystem32notepad.exe ""%1""' -Verb RunAs""

4. Để loại bỏ menu ngữ cảnh file PS1 “Edit or Run with”, tải file Remove_Edit_or_Run_with_from_PS1_context_menu.reg.

Nội dung của file REG – Code:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOTMicrosoft.PowerShellScript.1ShellEdit-Run-with]

5. Lưu file .reg vào desktop.

6. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

7. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

8. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button