Biểu mẫuTài Liệu

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú là biểu mẫu được cấp ủy lập ra nhằm nhận xét đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú.

Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ: ……………………
CHI ỦY ………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–

……, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY ĐỐI VỚI ĐNG VIÊN

(của chi ủy nơi đảng viên đang cư trú)

Họ và tên đảng viên được nhận xét: ………………

Chức vụ hiện nay: …………………………………

– Cơ quan, đơn vị (đảng bộ) công tác: ………………

m tắt nhận xét những ưu, khuyết điểm chính:

1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đảng viên và gia đình nơi cư trú:

…………………………………………………..

…………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

4. Nhận xét khác:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú là biểu mẫu được cấp ủy lập ra nhằm nhận xét đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú.

Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ: ……………………
CHI ỦY ………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–

……, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY ĐỐI VỚI ĐNG VIÊN

(của chi ủy nơi đảng viên đang cư trú)

Họ và tên đảng viên được nhận xét: ………………

Chức vụ hiện nay: …………………………………

– Cơ quan, đơn vị (đảng bộ) công tác: ………………

m tắt nhận xét những ưu, khuyết điểm chính:

1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đảng viên và gia đình nơi cư trú:

…………………………………………………..

…………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

4. Nhận xét khác:

…………………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page