Giáo Dục

Bài luận tiếng Anh về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa

Bài luận tiếng Anh về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa gồm 2 bài luận mẫu có dịch.

Thông qua tài liệu này giúp các bạn lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, củng cố kỹ năng viết bài luận tiếng Anh để giải được bài tập Review 2 lớp 12 Skills trang 73. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề bài: Write an essay of 180-250 words about maintaining cultural identity in the globalised world. Use the suggestions in the box or your own information and ideas.

(Viết một bài luận trong 180-250 từ về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa. Sử dụng những gợi ý trong hộp hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Bài luận về duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa

Tiếng Anh

There is no doubt that the world today has become one global village. Differences between cultures are becoming less evident. People worldwide watch the same TV channels and films, listen to the same music, eat the same food and follow the same fashion trends. That is why, in a globalised world, it is essential that people maintain their cultural identity.

The development of a strong cultural identity is essential to people’s sense of belonging. It helps to define an ethnic group or community that shares unique and distinctive features. Cultural identity is also important as it connects people, reminds them of their shared history and strengthens the solidarity between them. The power of cultural identity can encourage and motivate people to unite against a common danger. A strong sense of cultural identity can also nurture their love and respect for their country, community and heritage.

However, in a globalised world cultural diversity is gradually disappearing. In an environment where everyone speaks only English and wears almost the same clothes, an individual’s cultural identity is at risk of dying out. Maintaining cultural identity is vital for preserving the different languages, festivals, types of traditional music, dance and food, beliefs and other activities that make the world a fascinating place to live.

Globalisation is inevitable; however, it is essential for people to maintain their cultural identity. Preserving cultural identity can guarantee the prosperity of a country or community, and the world’s cultural diversity.

Dịch nghĩa

Chắc chắn rằng thế giới ngày nay đã trở thành một ngôi làng toàn cầu. Sự khác nhau giữa các nền văn hoá đang trở nên ít rõ ràng hơn. Mọi người trên thế giới xem các kênh truyền hình và phim cùng một lúc, cùng nghe nhạc, cùng ăn và theo cùng xu hướng thời trang. Đó là lý do tại sao, trong một thế giới toàn cầu hóa, điều cốt yếu là mọi người phải duy trì bản sắc văn hoá của họ.

Sự phát triển của một bản sắc văn hoá mạnh mẽ là cần thiết cho cảm giác nơi mình thuộc về. Nó giúp xác định một nhóm sắc tộc hoặc cộng đồng chia sẻ các tính năng độc đáo và đặc biệt. Nhận dạng văn hoá cũng quan trọng vì nó kết nối mọi người, nhắc nhở họ về lịch sử chung của họ và củng cố sự đoàn kết giữa họ. Sức mạnh của bản sắc văn hoá có thể khuyến khích và động viên mọi người đoàn kết chống lại mối nguy hiểm chung. Ý thức mạnh mẽ về bản sắc văn hoá cũng có thể nuôi dưỡng tình yêu và sự tôn trọng đất nước, cộng đồng và di sản của đất nước họ.

Tuy nhiên, trong một thế giới toàn cầu hóa sự đa dạng văn hoá đang dần biến mất. Trong một môi trường mà mọi người chỉ nói tiếng Anh và mặc quần áo gần như nhau, bản sắc văn hoá của một cá nhân có nguy cơ bị chết. Duy trì bản sắc văn hoá là yếu tố sống còn để giữ gìn các ngôn ngữ, lễ hội, các loại nhạc truyền thống, khiêu vũ và thức ăn, niềm tin và các hoạt động khác làm cho thế giới trở thành một nơi thú vị để sinh sống.

Toàn cầu hoá là điều không tránh khỏi; tuy nhiên, nó là điều cần thiết cho người dân để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Bảo tồn bản sắc văn hoá có thể đảm bảo sự thịnh vượng của một quốc gia hoặc cộng đồng, và sự đa dạng văn hoá của thế giới.

Viết về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa

Tiếng Anh

Nowadays, the world has become a global village in which people watch the same TV channels, films, listen to same music, enjoy the same type of food, follow the same fashion trends and do other things like one another. This makes differences between cultures become less evident.

As a result, maintaining each person’s cultural identity becomes essential. Building a strong cultural identity is so important to people’s sense of belonging. It contributes to defining an ethnic group or community which has distinctive features.

Cultural identity also helps to connect people, remind them of their shared history and strengthen the sense of solidarity between them. This will be a powerful weapon that motivates and unites them to fight against common dangers. Besides, cultural identity can nurture their love and respect for their country, community and heritage. However, in this globalized world, cultural identity is becoming fainter and fainter.

Most people on this planet can speak English and wear similar types of clothes, which poses the risk of cultural identity dying out. That is why maintaining cultural identity becomes so essential. In conclusion, globalization is inevitable; thus, maintaining people’s distinctive cultural features is essential.

This can be done via preserving different languages, festivals, types of traditional music, dance and food, beliefs, religions and other unique cultural activities in order to make the world a fascinating place to live.

Everyone should share a hand in this process.

Tiếng Việt

Ngày nay thế giới trở thành một làng toàn cầu trong đó mọi người xem các kênh truyền hình giống nhau, xem phim giống nhau, cùng nghe loại nhạc giống nhau, tận hưởng loại đồ ăn giống nhau, theo cùng một xu hướng thời trang và làm nhiều thứ khác giống nhau.

Điều này khiến sự khác biệt giữa các nền văn hóa trở nên mờ nhạt. Do đó, duy trì bản sắc văn hóa của mỗi người trở nên cần thiết. Việc tạo dựng một bản sắc văn hóa đậm đà là rất quan trọng để mọi người có được cảm giác gắn kết. Nó góp phần định nghĩa một nhóm dân tộc hoặc một cộng đồng có những đặc trưng rõ rệt

Bản sắc văn hóa cũng giúp kết nối mọi người, gợi nhắc họ về lịch sử chung và củng cố tinh thần đoàn kết trong họ. Điều này sẽ là một vũ khí uy lực có thể khích lệ và thống nhất họ nhằm đánh lại kẻ thù chung.

Ngoài ra, đặc trưng văn hóa có thể nuôi dưỡng tình yêu, lòng kính trọng đất nước, cộng đồng và di sản của họ. Tuy nhiên, trong một xã hội toàn cầu hóa này, bản sắc văn hóa trở nên càng ngày càng mờ nhạt.

Hầu hết mọi người trên hành tinh này có thể nói tiếng Anh và mặc trang phục giống nhau, điều này khiến bản sắc văn hóa có nguy cơ bị phai mờ. Đó là lý do tại sao duy trì bản sắc văn hóa trở nên rất quan trọng.

Điều này có thể được thực hiện thông qua bảo tồn những ngôn ngữ khác nhau, các lễ hội, các loại hình âm nhạc, nhảy mùa và đồ ăn truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động văn hóa độc đáo khác để khiến thế giới trở thành một nơi thú vị để sống.

Kết luận lại, quá trình toàn cầu hóa là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Do đó, việc duy trì các đặc trưng văn hóa độc đáo là quan trọng. Mọi người nên chung tay trong quá trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page